Blenstrupvej 39

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning
Nørgård / Bakkegård
NavnNørgård / Bakkegård
AdresseBlenstrupvej 39, Askildrup, 9520 Skørping (Rebild Kommune)
Matrikel nummer3a
EjerlavAskildrup By, Blenstrup Sogn

Under udarbejdelse

Ejendommen ligger i landsbyen Askildrup i Rebild Kommune. Landsbyen kan dateres tilbage til 1500-tallet, hvor den omtales i et skrift i forbindelse med Grevens Fejde.

Gården var fæstegård under grevskabet Lindenborg og blev da benævnt nr. 1 under Lindenborg i Askildrup. Den første fæster, vi kender navnet på, var Laurs Andersen, også kaldet Laurs Nørgaard. Han dyrkede gården sammen med Jens Christensen og Niels Nielsen. Det fremgår af Chr. 5. matrikel, der udkom i 3 protokolrækker, der starter med de såkaldte ”markbøger og eng- skov og græsningsprotokoller” udformet i 1681-83. Dernæst følger ”modelbøgerne”, der blev udformet i perioden 1684-86 og endelig de egentlige ”matrikelprotokoller” fra 1687-89. I matrikelbogen blev gårdens areal ansat til 6 td. 3 skp. 0 fdk. 2 alb. I alt var der i Askildrup 6 gårde med et samlet areal på 40,84 tdr. hartkorn.
Laurs Andersen blev født i Askildrup i 1649. Han var søn af Anders Jensen, og han har måske overtaget fæstet af gården efter sin far, men dokumentation herfor er endnu ikke fundet.
Klaus Gjerding har i sin bog om Hellum Herred skrevet dette om gården: Bakgaarden (nu under Ulvedal) var efter 1681 bleven delt i to Dele, af hvilke Niels Nielsen havde den ene, bestaaende af tvende Favne Avl og af 1/3 Gaard; men 1694 maatte han afstaa den for Armods Skyld til Laurs Andersen Nørgaard og Jens Kristensen Bak. Laurs Nørgaard skulde henflytte sin Del af Husene til sin egen iboende Gaards Plads, og Vangene skiftede de, som de bedst kunde. ”Og som samme Gaards Huse vare ganske øde og forfaldne og fornævnte to Mænd ere tiltvungne imod deres Vilje samme at antage”, er der forundt dem en liden Frihed for Gaarden at opbygge, nemlig Hovfrihed til Mikkelsdag, og da skulde de arbejde begge lige med en af deres Grander der i Byen.
Laurs Andersen blev kaldt Laurs Nørgaard, og han var gift med Maren Rasmusdatter, der døde i 1716, 61 år gammel. Laurs Nørgaard døde i 1722, 73 år gammel. Han blev begravet på Blenstrup kirkegård den 13.12.1722, og da havde han været på aftægt siden 1718, hvor sønnen Anders Laursen overtog fæstet af gården.
Anders Laursen blev født i Nørgård i 1690 og døbt i Blenstrup kirke den 23. februar 1690. Han er nævnt i den mandtalsliste, som Lindenborg gods udarbejdede i maj-oktober 1723 over almuen på godsets gårder. Heri ses Anders Laursen i Askildrup med hustruen Anne Christensdatter og 2 umyndige børn ved navn Christen og Laurs. Derforuden var der en medhjælper, Paul Paulsen på 19 år.
Anders Laursen døde i september 1751. Han blev 57 år. Men først 4 år efter, den 23. august 1755, fik sønnen christen Andersen fæstebrev på den gård, som hans far havde haft i fæste. Samtidig forpligtede Christen Andersen sig til at give sin mor fri aftægt.

i Lindenborg godsarkiv findes også godsets jordebøger. Det er fortegnelser over godsets ejendomme, og de giver oplysninger om de enkelte ejendommes værdiansættelse i hartkorn samt landgildeafgifter i form af pengebeløb og naturalier. Også de aktuelle brugere nævnes.
Lindenborg gods' jordebog fra omkring 1730 angiver ejendommens hartkorn til at være 6 td., 3 skp. og 2 alb. Brugeren Anders Laursen betalte i landgilde 1 td. 4 skp. rug, 1 td. 4 skp. byg, 2 td. 4 skp. havre samt 2 rd. 4 mark i rede penge.
I 1815 angav jordebogen gårdens hartkorn til 5 td., 4 skp. Hoveripengene, der skulle betales 1. maj og 11. november var hver gang 9 rd. 3 mark, 2 sk. Landgilde og huspenge, der skulle betales 11. nov. udgjorde i penge 2 rd. samt 1 td. rug, 1 td. 4 skp. byg og 2 td. havre. Derudover måtte fæsteren for godsejeren foretage en tur til Aalborg, hjemkøre 6 læs tørv og 1 favn brænde, køre 10 læs gødning ud og lave hø af "2 karles slet" [1].

Matriklen fra 1844 angiver gårdens hartkorn til 5 td. og 4 skp.

Gårdens bygninger bruges nu som et socialpædagogisk opholdssted og botilbud til unge. Institutionen har eksisteret siden 2003 under navnet Stillebækken.

Billeder

Et billede fra 1989 taget af Ariel/Dansk Luftfoto.(Kilde: Danmark set fra luften. Det Kgl. Bibliotek).

Kilder

 • Blenstrup kirkebog 1646-1717. AO opsl. 11 (LA født 1649), opsl. 102 (LA død 1722).
 • Blenstrup kirkebog 1746-1779. AO opsl. 67 (AL død 1751).
 • Rentekammeret. Christian 5.s matrikel. Markbøger samt eng-, skov- og græsningstaksationer. 1456-1457, fol. 2. AO opsl. 10.
 • Rentekammeret. Christian 5.s matrikel. Modelbøger. 1777, fol. 3. AO opsl. 52.
 • Rentekammeret. Christian 5.s matrikel. Matrikelbøger. 1833, fol. 194. AO opsl. 100.
 • Lindenborg gods. Mandtalsliste over almuen godset vedrørende optegnet i Maj-Oktober 1723. (G 147.51 - Synsforretninger). Kopi.
 • Lindenborg gods. Fæsteprotokol 1719-1769. Også i digital udgave via AO. Fæstebrev til Christen Andersen 1755.
 • Lindenborg gods. Jordebøger ca. 1730-1818. Også i digital udgave via AO: ca. 1730, 1815.
 • Hellum-Hindsted Herredsfoged. Ny matrikel, Hellum Herred [1844], s. 58. Også i digital udgave via AO [opsl. 58]. Askildstrup By matr.nr. 3 J.Nielsen.

Litteratur

 • Gerding, Kl.: Bidrag til Hellum Herreds Beskrivelse og Historie. Udgivne ved D.H. Wulff. Med et Tillæg: Sønder-Kongerslev Sogn. Ved A.C. Nielsen. Selskabet for jysk Historie og Topografi, 1890-92. [S. 43]. Også i digital udgave.

Noter

 1. Et høslet er en gammel driftsform. Se wikipedia: Høslæt.