Bygaden 25, Rårup

Fra Min Jyske Slægt
Version fra 18. okt 2022, 12:43 af Bjuul (diskussion | bidrag) Bjuul (diskussion | bidrag)
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: navigering, søgning
Bygaden 25, Rårup
AdresseBygaden 25, Rårup, 7130 Juelsminde (Hedensted Kommune)
Matrikel nummer16a m.fl.
EjerlavRårup By, Rårup Sogn

Ejendommen består i dag (2019) af matrikelnumrene:
Gramrode By, Rårup 7ar, 7v
Klejs By, Rårup 2b, 4u, 44c
Rårup By, Rårup 5b, 6k, 14v, 14z, 16a, 16m, 16n, 18k, 18m, 20l
Ravnholt By, Rårup 16b
og har et samlet areal på 751837 m²

Gården var tidligere fæstegård under Rosenvold gods i Stouby Sogn. Matr.nr. 16a blev købt til selveje i 1868.

Den ældst kendte fæster af gården var Thomas Jensen. Han overtog fæstet af gården omkr. 1763, sikkert samtidig med at han blev gift med Maren Nielsdatter, og da kom han fra en stilling som avlskarl i Rårup præstegård. De ældst bevarede fæstebreve fra godset Rosenvold er fra 1785, så vi kan ikke præcisere det nærmere. Men kan dog konstatere, at han ikke efterfulgte sin far som fæster af gården, idet han sandsynligvis var søn af en Jens fra Glattrup.

Thomas Jensen overlod fæstet af gården til sin ældste søn Niels Thomasen med virkning fra "paaske eller may dag 1795". Samtidig blev der oprettet en aftægtskontrakt mellem far og søn, og den er indført i skøde- og panteprotokollen for Bjerre-Hatting herred (dateret 15. december 1794).
Heri står, at Thomas Jensen skal blive boende i gården, indtil der bliver bygget et aftægtshus, som skal stå færdigbygget i sommeren 1795. Det skulle ligge på toften ud til gaden og være på 4-5 fag. Thomas Jensen gik nemlig i tanker om at gifte sig igen med Abelone Sørensdatter. Hun var enke efter Anders Thøgersen i Rårup, som var død i november 1789. Thomas Jensen og Abelone Sørensdatter blev gift den 31. marts 1795 i Rårup kirke.
Det blev dog et meget kort ægteskab, for Thomas Jensen døde i juni 1795. Der findes ikke noget skifte efter ham i skifteprotokollen for Rosenvold gods, så derfor ved vi ikke, om det omtalte aftægtshus nogen sinde blev bygget. Noget kunne dog tyde på, at det blev det ikke, for ved folketællingen i 1801 boede Abelone Sørensdatter hos sin datter Anne Andersdatter. Der stod ellers i aftægtskontrakten, at Thomas Jensens enke skulle blive boende vederlagsfrit i det nybyggede aftægtshus!

Niels Thomasen var så uheldig at blive slået voldsomt af et bæst (gammelt ord for en hest), og han døde dagen efter den 16. april 1811. Hans enke Karen Hansdatter giftede sig den 3. august samme år (1811) med den noget yngre Jørgen Jensen, og det har utvivlsomt været et rent fornuftsægteskab, idet der skulle en ny fæster ind på gården, og Niels Thomassen efterlod sig ikke voksne sønner, der kunne overtage fæstet.

Niels Thomassens søn Hans Frederik Nielsen overtog fæstet af gården i 1836 (fæstebrev dateret 30. august 1836) efter stedfaderen Jørgen Jensen, som herefter var aftægtsmand på gården til sin død i 1848.
Der er ikke bevaret nogen fæsteprotokol fra Rosenvold gods fra den periode, men datoen for Hans Frederik Nielsens fæstebreve er indført i skøde- og panteprotokollen ved salget af gården i 1868.

Hans Frederik Nielsen købte gården til selveje i maj 1868, få måneder før han døde i august 1868. Samtidig blev gården udstykket i to selvstændige gårde, hvilket også fremgår af en note i matriklen 1844, hvor der henvises til oplysninger om ejendommen på en side længere fremme i protokollen. Hovedparcellen, som blev solgt, skjødet og overdraget "i arvefæste til August Theodor Thomsen, der er en svigersøn af gaardens hidtilværende Livsfæster efter Fæstebrev 30 August 1836, Hans Frederik Nielsen, der i vedhæftede Kort betegnede Gaard i Veile Amt, Bjerre Herred, Raarup Sogn og By, Matr No 16a, der ifølge Indenrigsministeriets Skrivelse af 2 September 1868 har Hartkorn 4 Tdr, 2 Fdk. 2 1/4 Album, Gammelskat 25 Rdl 27 Sk. aarlig, - paa de Betingelser, som indeholdes i ligeledes vedhæftede Kjøbecontract til Hans Frederik Nielsen af Dato 14 Mai 1868. Hans Frederik Nielsens Bo har opfyldt Kautionisten og for denne Gaards vedkommende berigtiget Kjøbesummen 5880 Rdl saaledes, at der er betalt 880 Rdl. og af Aug: Th: Thomsen udstedt Obligation for 5000 Rdl." Svigersønnen Jørgen Hansen, der blev gift med datteren Karen Marie den 22.8.1868 (en uge efter hendes fars død), fik skøde på en parcel i Rårup Østermark (matr.nr. 16b) med hartkornet 1 tdr., 2 skp., 1 fdk., 1 3/4 album. Ifølge skøde- og panteprotokollen delte de to svigersønner den oprindelige købesum på 7750 rdl., således at August Th. Thomsen skulle betale 5880 rdl., og Jørgen Hansen 1870 rdl.

Ifølge forsikringsprotokollen fra 1858-1874 var gården firlænget. Stuehuset lå mod nord, stalden i øst, laden i syd og materialhuset var i vestlængen. Bygningerne var i 1873 vurderet til en samlet sum af 2925 Rd.

August Theodor Thomsen solgte i 1903 ejendommen til Jens P. Pedersen fra Løsning. Købesummen var 22.250 kr. og samtidig skulle køberen overtage den på gården hæftende gælde på 12.000 kr. Og som bemærkning anførtes i skødet, "At ejendommen er arvefæste under Rosenvold. At der svares arvefæsteafgift og rekognition[1] ved ejerskifte sikret ved 1. pr. i ejendommen og At skatterne betales paa Vejle Amtstue.- Videre står der i skødet, at "den aarlige Arvefæsteafgift til besiddere af det grevelige Rantzauske forlods fremtidig [vil] være at udrede med 4 Tdr 0 Skp 1 7/12 Fdk af hver af de 3 kornsorter rug, byg og havre, angaaende hvis erlæggelsestid og ... sikkerhedsret m.m. henvises til det oprindelige arvefæsteskøde af 9. januar 1869, thinglæst 7. juni s.a. med tilhørende købekontrakt."

Jens Peter Pedersen efterfulgtes i 1926 af sønnen Christian Pedersen, også kaldet Kristian Øltapper, og i dette skøde må det "navnlig bemærkes, at Ejeren af Matr. Nr. 16a ifølge Deklaration, tinglæst den 9. Januar 1905, har Ret til at forlange Savmøllen paa Matr. Nr. 16c standset." Skødet blev tinglæst den 15. oktober 1926.

Christian Pedersen solgte i 1935 gården matr. nr. 16a til Aage Hans Karl Jensen. Dette skøde blev tinglæst den 11.11.1935. - Han solgte i 1967 ejendommen til sønnen Jørgen Jensen (skøde tinglæst 27.6.1967), som i 1983 overdrog halvdelen af ejendommen til sin søn Peter B. Jensen. Han fik i 1994 skøde på hele ejendommen (skødedato 22.3.1994).

Gården havde i 1990 et areal på 36,1 ha, hvoraf de 30 ha. var tilkøbt, og der var 3 ha. med skov. På daværende tidspunkt blev gården drevet som I/S i samdrift med Rårupgård, Ravnholtvej 3, Rårup, 7130 Juelsminde.


Billeder

Luftfoto fra 1948-1952 i Det Kgl. Biblioteks billedsamling.

Kilder

 • Bjerre–Hatting Herredsfoged. Matrikel for Bjerre Herred 1844. Fol. 105 og 307. - Nye Matriculs No. 16. - Onlineadgang. Samt note om Ændring 1868: Onlineadgang.
 • Forsikringsprotokol for Bjerre herred 1858-1874 (s. 457). - Onlineadgang.
 • Bjerre-Hatting herredsfoged. Skøde- og panteprotokol 1793-1803, fol. 61-63. - Aftægtskontrakt 15.12.1794 ml. Niels Thomasen og Thomas Jensen. - Onlineadgang.
 • Bjerre Herredsfoged. Realregister. 1856 Rårup IV B67-SP53 - 1960, s. 178. - Onlineadgang.
 • Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol 1866-1869 (LAV B67-SP9, fol. 632-). - Skøde tinglæst 7.6.1869 fra Hans Frederik Nielsen til August Th. Thomsen og Jørgen Hansen 1868. -Onlineadgang.
 • Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol 1903-1905 (LAV B67-SP20, fol. 363-). - Skøde tinglæst 30.5.1904 fra August Theodor Thomsen til Jens P. Pedersen 21.12.1903. - Onlineadgang.
 • Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol 1925-1926 (LAV B67-SP30, s. 961-). - Skøde af 12.10.1926, tinglæst 15.10.1926 fra Jens Peter Pedersen til Christian Pedersen. - Onlineadgang.
 • Domstolsstyrelsen. Indskannede Tingbøger 1927-2000. Midtjylland Horsens 55 Rårup By, Rårup 1100960 46. - Bygaden 25, Raarup, Matr.nr. 16a Onlineadgang.


Litteratur

 • Danske gårde i tekst og billeder. Forlaget Danske Landbrug, 1987-. Vejle amt, bd. 2 a, [1990/94]. - Om Bygaden 25, Rårup: s. 339.>
 • Justesen, Anton og PE Jeppesen: Da morfar var dreng. Rårup, en landsby i 1930-erne. Glud Museums Forlag, 2008. 248 s. - S. 160-161.

Noter

 1. Ældre betegnelse for afgift eller godtgørelse, der især blev anvendt om en grundbyrdeydelse. Ved ejerskifte betalte den ny ejer rekognition til den tidligere ejer.