Erkildstrupvej 3, Kølby

Fra Min Jyske Slægt
Version fra 25. aug 2022, 09:23 af Bjuul (diskussion | bidrag) Bjuul (diskussion | bidrag)
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: navigering, søgning
Mellemgård
NavnMellemgård
AdresseErkildstrupvej 3, Farstrup, 9240 Nibe (Aalborg Kommune)
Matrikel nummer15a
EjerlavKølby By, Farstrup Sogn

Indholdsfortegnelse

Peder Andersen (1784-1867) var fæster af gården indtil 1852, hvor han købte den til selveje for 2000 rigsdaler.
I 1856 blev gården afstået til sønnen Anders Christian Pedersen, og i den anledning blev der oprettet en skøde- og aftægtskontrakt (Se bilag 1).
Anders Christian Pedersen havde gården indtil 1889, hvor han solgte den til gårdejer Niels Christian Nielsen. Ejendommen bestod af matr.nr. 15a og 20 (Nørkærs Enge) samt en andel af matr.nr. 61 af Kølby, ialt skyldsat for hartkorn 1 td., 1/4 alb. Købesummen var på 14.000 kr., og det bemærkes i skødet, at "Kjøberen er bekjendt med hvorfor Retsanmærkning frafalder om, at der paa Ejendommen hviler konstaterede Tiendebyrder, at forskjellige Rettigheder med Hensyn til den solgte Ejendom ifølge Sælgerens Skjøde ere forbeholdte Krastrup, og det ved Kontrolat dat. 17 November 1868 læst 18. s.M. har Anders Chr. Pedersen bortlejet til Chr. Jenen paa 50 Aar fra 1 November 1868 et Skifte, Fredensbjergskiftet kaldet mod Afgift 1 Gang for alle 175 Rdl og aarlig Afgift 16 sk samt endelig om at Matr.Nr. 61 af Kølby er forhæftet ifølge en Deklaration."
Niels Christian Nielsen havde gården indtil 1907, hvor den blev solgt til Anders Larsen. Skødet er dateret 6. marts 1907, og købesummen var på 18.500 kr. Med hensyn til Fredensbjergskiftet bemærkes det, "at M.N. 61 af Kølby er forhæftet ifølge Deklaration, og at ved Kontrakt dateret 24 Maj 1897, tinglæst 2 Juni 1897 er til Peder Chr. Christensen bortlejet et Kærskifte under M.N. 15 Kølby, i 50 Aar fra Kontraktens Dato mod aarlig Afgift 50 Øre og en Gang for alle 250 Kr., der er betalt, og som tillige er Købesum, saa at Lejeren har Ret til at faa Skøde."
Gården, som her ses med navnet "Mellemgaard", blev kort efter solgt videre til Christian Andersen. Dette skøde er underskrevet den 6. april 1907, og købesummen var 20.000 kr. Af løsøre og inventar betingede sælgeren dog at måtte medtage 1 seng, 1 ølanker, 1 saltfjerding, 1 sæt studetøj og 1 får med lam.

Jens Sørensen Hansen fik skøde på gården den 14.12.1946, og han havde gården indtil Børge Hansen overtog den i 1971.

Billeder

Kilder

  • Løgstør Birkedommer, Løgstør Byfoged samt Års-Slet Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol 1851-1854, s. 666. - Skøde tinglæst 30.3.1853 til Peder Andersen. - Onlineadgang.
  • Løgstør Birkedommer, Løgstør Byfoged samt Års-Slet Herredsfoged. Realregister. 1860 Farstrup – 1900 Farstrup, fol. 316. - Onlineadgang.
  • Løgstør Birkedommer, Løgstør Byfoged samt Års-Slet Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol 1888 29 B42-Sp33 - 1891, fol. 613. - Skøde af 18.12.1889 fra Anders Chr. Pedersen til Niels Chr. Nielsen, læst 8.1.1890. - Onlineadgang.
  • Løgstør Birkedommer, Løgstør Byfoged samt Års-Slet Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol 1906 36 B42-Sp40 - 1908, fol 586-587. - Skøde af 6.3.1907 fra Niels Chr. Nielsen til Anders Larsen, læst 20.3.1907. - Onlineadgang.
  • Løgstør Birkedommer, Løgstør Byfoged samt Års-Slet Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol 1906 36 B42-Sp40 - 1908, fol. 602-603. - Skøde af 6.4.1907 fra Anders Larsen til Christian Andersen, læst 17.4.1907. - Onlineadgang.
  • Domstolsstyrelsen. Indskannede Tingbøger 1927-2000. - Matr. 15a, Kølby By, Farstrup. - Onlineadgang.

Bilag 1

Skøde- og aftægtskontrakt 1856: ”Selvejergaardmand Peder Andersen, Kjølby, sælger, skøder og afhænder til min søn Anders Christian Pedersen den mig ifølge Skøde tinglæst 30. Marts 1853 tilhørende og iboende Gaard af Hartkorn Nr. 15 af Kjølby af Hartkorn 3 Tdr. 1 Skkp. 3 Fjdk. ½ Alb. gl. Skat 27 Rdlr. 32 Sk.; Nr. 20 af Nørkjær af Hartkorn 0 Tdr. 5 Skp. 2 Fjdk.; en Andel af Fælleslod Matrikel Nr. 61 i Kjølby af Hartkorn 1 Td. 0 Skkp. 0 Fjdk. ¼ Alb., tillige med Ejendomme, Sæd og Avl, Beholdning af Gjødning og Indebrændsel, Besætning af Kreaturer, Gaardens Avlsredskaber, samt en Del Ind- og Udboe for 1.400 Rdlr. samt Aftægt til mig og min kone Maren Kirstine Nielsdatter vores Livstid paa følgende Vilkaar: 1. Til fri Bolig beholder vi de 4 vesterste Fag i Vaaningshuset, som han lader istandsætte til en hyggelig og beqvem Beboelse, forsynet med Fjelloft, Vinduer, Døre, Skorstene, Bageovn og Grubekedel, samt hvad behøves. Vi forbeholder os fri Brug af Kaalhaugen vor Livstid norden for de 4 Fag Hus, som Køberen forsvarlig indhegner. Køberen henlægger den Gødning, der skal bruges, og skaffer os vort Ildebrændsel. Han skal forsvarlig vedligeholde vor Aftægtsbolig baade ind- og udvendig. Vi skal have fri Adgang til Gaardens Brønd, Brygge- og Bageredskaber, og efter vores Død forbeholdes vore 2 Døtre Ret til fri Beboelse i Aftægtsboligen, saa længe de lever i ugift Stand. 2. Af mit Ind- og Udbo har jeg ved Salget forbeholdt, hvad jeg og Kone behøver og ønsker til vor Beqvemmelighed for at kunne føre vores egen Husholdning, og disse Genstande deles efter vor Død mellem vore 2 Døtre Ane Kirstine og Mette Kathrine, dog skal vor Kakkelovn tilhøre den sidste og mine Gangklæder min Søn Anders Christian. Af Besætningen har jeg forbeholdt mig at udtage 4 Faar og en Ko, af hvilke vi nyder Uld, Mælk og Yngel; disse skal af Køberen græsses, fodres og passes. 3. Saa længe vi lever leveres os følgende Naturalier i gode forsvarlige Varer paa vor Bopæl: 4 Tdr. Rug, 4 Tdr. Byg, 3 Tdr. Kartofler, 3 Lisp. Flæsk fra Forenden af en Side, 10 Rdlr, 8 Pund Lystalg, 10 Lisp. Ost, 1 Pund Smør og Ugen, ½ Skp. Ærter, 10 Gjæs, 4 Skp. Havre, 1 Skp. Salt, 10 Ol Flynder, 1 Td. Sild, 1 Pk. Tvist paa over 9 Pund, 5000 Skudtørv, 1 Læs Styktørv af Nørkiæret, 10 Læs Fladtørv, 1 god Læs Lyng. Vort Korn befordres frit til og fra Mølle, og naar vi ønsker at besøge andre stilles en anstændig Befordring til vor Raadighed, ogsaa til og fra Kirke, naar vi ønsker dette. Vor fornødne Vask aaf Uldent og Linned skal Køberen lade udføre. I Sygdoms Tilfælde skal han gaa os til Haande og varte os op og pleje os. Naar vi ved Døden afgaar, skal han lade os hæderlig og anstændig begrave efter Egnens Skik og Brug. Naar mine Døtre Ane Kirstine og Mette Kathrine skulle giftes, gjøre han dem en anstændig Bryllup eller betaler dem 20. Rdlr., ligeledes skal han ved deres Giftermaal eller 30 Aars Fylde levere hver af dem 1 Ko, der skal kælve 3. Gang. Værdien af Aftægten sættes for 5 Aar til 822 Rdlr. 5 Mk. 3 Sk. Aftægtsbolig og Begravelse til 90 Rdlr. 2 Bryllupper, 2 Køer, 4 Faar 120 – samt den kontante Købesum 1400 - Tilsammen 2432 Rdlr.
Kiølby Mark 15 Juni 1856
Peder Andersen
m.f.P.
Som køber
Anders Chr. Pedersen”