Hosby Langgade 14, Hosby

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning
Hosby Langgade 14
NavnHosby Langgade 14
AdresseHosby Langgade 14, 7130 Juelsminde (Hedensted Kommune)
Matrikel nummer32a
EjerlavKirkholm By, As


Indholdsfortegnelse

Den gård, der i dag har adressen Hosby Langgade 14 i Hosby, As Sogn, blev ved den nye matrikulering, der trådte i kraft den 1. januar 1844, tildelt matrikelnummeret 32, og ejerlavet er Kirkholm By, As.

Palsgård godsarkiv omfatter bl.a. fæsteprotokoller, der starter i 1719. Den 23. januar 1719 trådte der en forordning i kraft, hvori det blev fastslået, at fæstebreve skulle udstedes i 2 eksemplarer. Heraf skulle fæsteren have det ene udleveret, og godsejeren skulle opbevare det andet og indføre det i en fæsteprotokol, hvori alle fæstebreve med tilhørende reverser skulle indføres. Vi ser derfor mange fæstebreve, der først er udstedt i 1719, men hvor brugeren har haft fæstet i en del år.

Den første fæsteprotokol for Palsgård Gods omfatter perioden 1719-1789, og her finder vi et fæstebrev udstedt i 1719 til Peder Pedersen Dam i Hosby. Han overdrog i 1724 fæstet af sin gård til sønnen Jens Pedersen Dam (født 1697), og han har sikkert været aftægtsmand på gården i resten af sin levetid. Han døde i 1725 og blev begravet på As kirkegård den 14. november, 62 år gammel, så han må være født omkring 1663. – Det står hen i det uvisse, hvem han var søn af. Chr. 5.s matrikel fra 1688 giver ikke umiddelbart noget fingerpeg. Der var ganske vist en Peder Sørensen i Hosby, men hans ejendom var meget lille, så det kan næppe være ham.

Jens Pedersen Dam, der overtog fæstet i 1724, døde i 1739, hvorefter Niels Jensen fra Åstrup i nabosognet Rårup, blev gift med hans enke Maren Pedersdatter og dermed blev den næste bruger af gården. Maren Pedersdatter døde i 1747, og Niels Jensen blev et halvt år efter, nemlig den 17. marts 1748 gift med Kirsten Nielsdatter Bechling. Det blev et kort ægteskab, for hun døde i barselsseng i julen 1748 og blev begravet nytårsdag 1749. Så måtte Niels Jensen Dam igen ud og finde sig en ny hustru, og det blev Rasmus Hjulmands datter i Hosby, Maren Rasmusdatter, der var tyve år yngre end sin kommende mand.

I 1752 blev ejendommene under Palsgård Gods optegnet og registreret, hvilket fremgår af den udarbejdede besigtigelsesprotokol. Heri fremgår det, at fæsteren var Niels Jensen Dam, og at gårdens areal udgjorde 5 tdr. hartkorn, 2 fd. Gården var firlænget og havde en besætning på 7 bæster (heste), 4 køer, 3 ungnøder (ungkreaturer) og 3 kalve.

Niels Jensen Dam døde i 1758, hvorefter enken giftede sig med Niels Jørgensen Dam, der på den måde blev fæster af gården og havde fæstet indtil 1781, hvor stedsønnen Rasmus Nielsen Dam kunne overtage fæstet. Rasmus Nielsen Dam havde da aftjent sin værnepligt som landsoldat ved det Bornholmske Infanteris Regiment. I fæstebrevet, der er dateret 10. april 1781 og indført i fæsteprotokollen for Palsgård Gods, står der bl.a., at gården havde et hartkorn på 5 tdr., 2 skp., 2 fdk., og at den årlige landgilde var 5 rdl. 4 mark samt 1 lam, 1 gås, 1 par høns og 1 snes æg.
Rasmus Nielsen Dam var blevet gift med Karen Hansdatter i 1781, men hun døde allerede i midten af august året efter. Rasmus Nielsen var hurtig til at finde sig en ny kone, og 1. november 1782 blev han gift med Anne Poulsdatter.
Ved folketællingen i 1787 havde Rasmus Nielsen Dam og Anne Poulsdatter en datter, Karen Rasmusdatter, der var blevet født i sommeren 1783. De havde også fået en søn Niels i 1785, men han var død i begyndelsen af 1787. - Til hjælp på gården var der to tjenestekarle og en tjenestepige, samt mandens søster Margrethe på 28 år, og desuden var der en ugift indsidder, som var væverske.
Ved folketællingen i 1801 bestod familien af 5 børn, hvoraf de ældste var så store, at de kunne hjælpe til derhjemme, så derfor var der kun en enkelt fremmed tjenestekarl.

Rasmus Nielsen Dam døde den 16. november 1818, og gården blev da overtaget af sønnen Niels Rasmussen Dam, der på det tidspunkt var 31 år. Hans fæstebrev fra Palsgård Gods er dog først udstedt den 14. september 1819.
Niels Rasmussen var gift første gang med Ingeborg Jørgensdatter, der døde den 27. april 1825. Hun efterlod sig kun datteren Jensine, der var født i 1824. Niels Rasmussen giftede sig igen med sin afdøde kones søster Sidsel Katrine Jørgensdatter, og ved folketællingen i 1834 var dette par mand og kone på gården, hvor der udover datteren fra første ægteskab også var to karle og en tjenestepige. Da Sidsel Katrine Jørgensdatter døde i 1838 uden at efterlade sig børn, giftede Niels Rasmussen sig med Mariane Mikkelsdatter, som var tjenestepige på gården i 1834 og sikkert havde været der siden. Det blev dog et kort ægteskab, for Niels Rasmussen døde den 7. september 1839, kun 52 år gammel, og foruden datteren Jensine fra første ægteskab efterlod han sig en nyfødt søn Niels.

Den næste fæster i gården blev Rasmus Jørgensen Dam, som giftede sig med Niels Dams efterladte enke Mariane Mikkelsdatter. Dette fæstebrev blev udstedt på Palsgård den 8. juni 1841. Og ved folketællingen i 1845 bestod husstanden derudover af børnene Niels på 6 år, Jørgen på 4 år og Michael på 2 år samt to tjenestekarle og en tjenestepige. Ved folketællingen i 1850 havde parret fået endnu et barn, og nu var der kun en karl og en pige.
Ved udfærdigelsen af den nye matrikel i 1844, fik ejendommen matrikelnummeret 32. Rasmus Jørgensen Dam købte gården til selveje i 1858. Skøde- panterprotokollen er dog pt. [2022] ikke tilgængelig, så meget mere vides ikke, andet end hvad der er noteret under adkomster i Realregistret, nemlig at skødet på 32a og 32b blev udstedt 10. maj 1858 og tinglyst samme dag.

Rasmus Jørgensen Dam overdrog i 1883 gården til sønnen Niels Juel Rasmussen. Det samlede areal var
Matr.No. 32a = 3 Td. 3 Skp. 1 Fd. 2½ Alb.
Matr.No. 34d = 1 Skp. 3/4 Alb. (tilkøbt 1870)
Matr.No. 43e = ½ Alb. (tilkøbt 1877)
Ialt = 3 Td. 4 Skp. 2 Fk. 3/4 Alb.
Niels Juel Rasmussen tilkøbte i 1900 yderligere en parcel Matr.No. 33d.

Ved folketællingen i 1901 var Niels Juel Rasmussen Dam enkemand og boede sammen med sønnen Niels Rasmussen Dam på 22 år. De havde ansat Maren Jørgensen fra nabosognet Rårup som husbestyrerinde, og på gården var der også en tjenestepige og en tjenestekarl på 12 år.
Niels Juel Rasmussen giftede sig den 30. oktober 1901 med enken Karen Marie Rasmussen fra Skovmøllen, hvis mand Jens Sørensen Vase var død den 23. september 1900.

I 1916 blev ejendommen solgt af Niels Juel Rasmussen Dam til stedsønnen Søren Emil Vase. Den bestod stadig af matriklerne 32a, 34d, 43e og 33d, alle i Hosby, As Sogn, og købesummen var 26.000 kr. Skødet blev læst i Bjerre Herreds Ret den 21. august 1916.
Samme efterår, den 28. oktober 1916, blev Søren Emil gift i Tyrsted Kirke med Nielsine Jørgine Jensen fra Tyrsted (født 11. augutst 1896), og de fik børnene Jens Karl Vase (født 7. juli 1918), Martin Vase (født 4. sept. 1921), Karen Vase (født 14. maj 1930) og Niels Vase (født 3. maj 1932). De var alle hjemme ved folketællingen i 1940, bortset fra Jens Karl, der var på Uldum Højskole, og i husstanden var der også en karl.

I bogværket ”Danske Landmænd og deres Indsats. Vejle Amt, bd. 2” fra 1945 omtales gården således: … Gaardens Stuehus er fra 1894 og er overtaget af Vase 1916. Der var dengang opdyrket 30 Tdr. Land mod nu 50 Tdr. Land, idet der er tilkøbt en ejendom. Ejensomsskyld Kr. 33.000, Grundskyld Kr. 17.600. Besætningen var ved Overtagelsen 3 Heste, 9 Køer, 6 Ungkvæg, 6 Svin og 4 Faar, den er nu 4 Heste, 16 Køer, 16 Ungkvæg og 12 Svin. Vase er uddannet ved landbruget og har været på Vestbirk Højskole 1910-11; har været i Bestyrelsen for Isager Mejeri i en Periode. Den tilkøbte Gaard er Emil Vases Fødegaard og Slægtsgaard i 3 Generationer.
Søren Emil Vase afhændede gården i 1956 til Jørgen Bech.

Billeder


Danmarks Miljøportal kan man finde nyere billeder af ejendommen og matriklen set fra luften.

Kilder

Litteratur

  • Mindeværket Danske Landmænd og deres Indsats. Bd. 5, 2: Vejle Amt. 1945. - S. 643: Om Vase, Søren Emil.