Niels Jacobsen & Ane Jensdatter

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning
Niels Jacobsen
FødtDøbt den 31. juli 1757
Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Aalborghus Amt
Død16. september 1838 (81 år)
Håls, Gunderup Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt
HvilestedBegravet 29. september 1838 på Gunderup kirkegård
Ægtefælle(r)Ane Jensdatter
ForældreJacob Jensen
Maren Nielsdatter


Ane Jensdatter
FødtFødt ca. 1761
Ukendt
Død14. september 1838 (67 år)
Håls, Gunderup Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt
HvilestedBegravet 29. september 1838 på Gunderup kirkegård
Ægtefælle(r)Niels Jacobsen
ForældreUkendte

Indholdsfortegnelse

Niels Jacobsen blev døbt den 31. juli 1757 i Blenstrup Kirke, båret til dåben af Barbra Matiasdatter af Tustrup stampemølle. Faderen var Jacob Jensen. Niels Jacobsen tjente hos Knud Nielsen i Fjellerad, da han i 1777 (16 år gl.) blev konfirmeret i Gunderup kirke, og da var faderen død.
Han fik i 1780 en datter Else (døbt i Gunderup Kirke den 1. jan. 1781) med Jens Christensen Søndergaards datter Ane Jensdatter i Håls. Ved folketællingen i 1787, hvor hun kaldtes Else Pedersdatter og var 6 år, boede hun sammen med sin mor hjemme hos bedsteforældrene. Moderen Ane Jensdatter blev først gift i 1791 med Peder Nielsen.
Det blev dog en Ane Jensdatter, Niels Jacobsen blev gift med. Hun var fra Blenstrup, og mere ved vi ikke pt om hendes herkomst. De blev trolovet 4. søndag efter Trinitatis (13. juli) 1783 og gift i Blenstrup kirke 4 uger efter, søndag den 10. august 1783. På det tidspunkt ventede de allerede deres første barn, så det var et bryllup, der hurtigt var blevet besluttet.
De første par år boede de i Askildrup i Blenstrup Sogn, og her blev deres første to børn født. Herefter boede de kortvarigt i Fjellerad i Gunderup Sogn, hvor de boede ved datteren Marens dåb i 1786, og ved folketællingen i 1787 boede de i Håls i Gunderup Sogn. Niels Jacobsen blev omtalt som husmand, men ved folketællingen i 1801 var hans erhverv bonde og gårdbeboer. Så det ser ud til, at familien i mellemtiden er avanceret fra husmandsfamilie til gårdmandsfamilie. Fæstet af gården i Håls er dateret 2. januar 1795, og fæstebrevet er indført i fæsteprotokollen for Lindenborg Gods. (Se bilag 1).
Ane Jensdatter og Niels Jacobsen fik børnene:

 1. Jacob Nielsen (døbt 28.12.1783 i Blenstrup Kirke). Han blev opkaldt efter sin farfar.
 2. Niels Nielsen (døbt 23.1.1785 i Blenstrup Kirke).
 3. Maren Nielsdatter (døbt 3.9.1786). Hun blev opkaldt efter sin farmor.
 4. Mariane Nielsdatter (døbt 22.2.1788 i Gunderup Kirke, død 20.1.1859 på Gerding Mark).
 5. Kirsten Nielsdatter (døbt 17.4.1790).
 6. Jens Nielsen (døbt 21.2.1794, død 19.5.1878 på fattiggården i Oppelstrup, Gunderup Sogn). Han blev gift 31.10.1819 i Gunderup Kirke med Anne Cathrine Henriksdatter Qvistorff (døbt 19.5.1799 i Blenstrup. Død 16.5.1882 på fattiggården i Oppelstrup i Gunderup Sogn).
 7. Else Marie Nielsdatter (døbt marts 1795).
 8. Christen Nielsen (døbt 7.8.1796).
 9. Peder Nielsen (døbt 13.12.1797).
 10. Gregers Nielsen (døbt primo juni 1799, død nogle dage efter).
 11. Gregers Nielsen (født 24.6. 1801).
 12. Ane Nielsdatter (født 30.3.1806).

Niels Jacobsen og Ane Jensdatter var på deres gamle dage på aftægt hos datteren Maren, som var gift med gårdmand Jens Jensen i Håls. Her finder vi dem ved folketællingen i 1834, og her døde Niels den 16. september 1838, 81 år gammel, kun to dage efter, at hustruen Ane var død. De blev begravet sammen på Gunderup kirkegård lørdag den 29. september 1838.
Der blev holdt skifteforretning over boet den 27. december 1838 af skifteforvalteren på Lindenborg. Her gav arvingerne afkald på arv, men overlod det, som de afdøde måtte have efterladt sig, til datteren Maren og hendes mand Jens Jensen som kompensation for deres udgifter ved begravelsen.


 
 
 
 
Povel Gregersen
Ca. 1601-1662
 
 
Jens Povelsen
1640-1731
 
 
 
 
 
 
Maren Nielsdatter
Ca. 1605-1696
 
 
Jacob Jensen
1697-1773
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Maren Madsdatter
1663-1731
 
 
 
 
 
 
NN
 
Niels Jacobsen
1757-1838
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Maren Nielsdatter
Født ca. 1717
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 


Kilder

Bilag 1

"Lindenborg Gods. Fæsteprotokol 1770-1807, fol. 462 - Revers fæstebrev for Niels Jacobsen, 1795". - Onlineadgang.
Revers Fæstebrev
For Gaardmand Niels Jacobsen i Haals
paa hans høygrevelige Excellence
Høy velbaarne
Hr Ernst Henrich Greve af Schimmelmann
Ridder af Elephanten
Greve til Grevskabet Lindenborg Deres Kongelige Maye-
stæts til Dannemark og Norge høystbetroede Geheime-Raad, Stats-
Finance- og Commerce Minister p:p:
min naadige Herres Vegne og Approbation, haver jeg undertegne-
de Niss Andkier, Inspecteur ved Grevskabet Lindenborg stæd og fæsted
som og herved stæder og fæster til Niels Jacobsen af Haals,
den Gaard no VII samme stæds, som Peder Jensen Riise hidtil
har beboet, men nu til hannem formedelst Alderdom og Skrøbelig-
hed godvillig har afstaaet hvilken Gaard staaende for A-
ger og Engs Hartkorn … … hermed skal være forbenævnte
Niels Jacobsen paa Livs Tiid i Fæste overdraget paa efterskrev-
ne Vilkaar.
                    1.
Modtager han Gaarden med derved befindende Besætning
bestaaende af 6 Bæster, 6 Kiør, 2 aarings Qvier, 2 Tyre
og 2 Qvie Kalve, 16 Faar, 1 Sviin, 3de Vogne, hvoraf 1½ er med
Jern beslagen, 2de Plove, 3de Harver samt andet behøvende
Avlings – og Huusholdnings Redskaber. Endeel af Indboet og
deriblandt som det betydeligst en Jern Kakkelovn og en kobber
kiædel i Grue.
                    2.
Afstaaer han til Peder Riise det af ham forhen beboede Huus
med dertil liggende Jord, hvilken sidste han forbindes at
pløye, saae og harve, saa meget som aarlig maatte blive
dyrket; ligesom og uden Betaling saavel udføre den med
Huuset samlede Giødning, som hiemføre det aarlig dertil
behøvede Ildebrændsel.
                    3.
Svarer til rette og bestemte Tiider, alle af ovenmelte
Hartkorn værende Kongel: Skatter og paabudte ordinaire
og extraordinaire, samt i Landgilde til hvert Aars Mar-
tiny : Rug 1 Tønde 4½ Skp, Byg 1 Tønde 4½ Skp, Havre 2 Tønder
… p Smør 2 rd 4…
                    4.
Betaler i Hoverie-Penge aarlig Ifølge den med forrige
Fæstere indgangne Forening 21 Rdr, som erlægges i 2de Terminer
nemlig: Halvdelen forud til 1ste May og Resten til Martiny.
Desuden forretter Aarlig efter samme Foreening Følgende Ar-
beyde til Lindenborg:
a. Hiemfører 8te forsvarlige Læs Tørv fra de ham anvisende Moeser.
b. Skytter det slaaede Græs i Lindenborg Eng, af saa stort et Stykke
     som kan regnes for 2 Karles Slet paa tør Land og samme udstrø-
     de paa de ham anvisende Strøepladser.
c. Hiemfører 1 Favn Brænde af Lindenborg Skove til Kalkværket
     eller Gaarden.
d. Udfører 10 forsvarlige Læs Giøde paa hvert Aars Giødnings
     Vang.
e. Giør 2de Aalborg Reyser med forsvarlig Læs af Korn eller
      … Vahre.
f. Og om i Tilfælde behøvedes 6 Aalborg Reyser effter Tømmer
     imod 3 … Erlæggelse for hver Reyse eller rettere forhvert
     forsvarlig Læs Tømmers Hiembringelse.
I øvrigt holder han Gaardens Bygninger og Besætning stedse
i forsvarlig Stand, og saaledes i alle Deele indgaaer i de Peder
Riise ved Fæstebrev af 21de July 1768 paalagte Forbindtligheder
ifølge den mellem dem oprettede og af det høygrevelige
Herskab approberede Afstaaelses Contract retter sig i alle
Henseender efter hans Kongel: Mayts allernaadigste Lov og
Anordninger; Er Herskaber underdanig, og høysammes Befuld-
mægtigede hørig og lydig; Alt under rette Fæstes Fortabelse og Lo-
vens Trang.
I Betragtning af de forbindtligheder han har paaataget sig i hen-
seende til den fortrædende Fæster, er han for Indfæstning frie-
taget.
Til Bekræftelse under min Haand og Grevskabets Segl.
Lindenborg den 2den Januari 1795
                    N. Andkier
At jeg haver modtaget ligelydende original Fæstebrev, dette til-
staaes; ligesom jeg og hermed forsikrer den nøyagtigste Efterle-
velse og Opfyldelse af samtlige deri benævnte Poster.
Datum ut supra
                         Til Vitterlighed               Niels Jacobsen
                    J. Mortensen              Peder Riise.