Rasmus Mouridsen & Anne Hansdatter

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning
Rasmus Mouridsen
FødtCa. 1701
Overby, As Sogn, Bjerre Herred, Stjernholm Amt
DødCa. 1. sept. 1757
Kirkholm, As Sogn, Bjerre Herred, Stjernholm Amt
HvilestedBegravet 5. september 1757 på As kirkegård
Ægtefælle(r)1. Kirstine Pedersdatter
2. Anne Hansdatter
ForældreMourits Pedersen Smed
Anne Rasmusdatter
Anne Hansdatter
FødtDøbt 29. maj 1707
Klakring Sogn, Bjerre Herred, Stjernholm Amt
DødJuli 1784
HvilestedBegravet 28. juli 1784 på As kirkegård
Ægtefælle(r)1. Rasmus Mouridsen
2. Rasmus Mortensen
ForældreHans Nielsen

Indholdsfortegnelse

Rasmus Mouridsen blev født omkring 1701 i Overby, As Sogn. Forældre: Mourits Pedersen Smed og Anne Rasmusdatter. Hans fødsel er dog ikke registreret i As sogns kirkebog.
Han fæstede i 1732 en gård i Kirkholm i As Sogn (gl. matr. nr. 2). Fæstebrevet er dateret 16. juni 1732, og omtrent samtidig må han være blevet gift med Kirstine Pedersdatter. Vielsen findes dog ikke i As sogns kirkebog, så hun er sandsynligvis ikke fra sognet. Deres første barn Mourids Rasmussen blev døbt i As kirke den 12. juli 1733.
I 1734 flyttede Rasmus Mouridsen imidlertid fra gården i Kirkholm til fordel for en halvgård i Åstrup i Rårup Sogn (fæstebrev dateret 25. februar 1734), og gården i Kirkholm blev overtaget af hans bror Jørgen Mouridsen. Broderen måtte dog forlade gården i 1741 på grund af armod, men kom senere til Nøttrup i Rårup sogn, og Rasmus Mouridsen kom da tilbage til sit oprindelige fæstemål. Dette fæstebrev er dateret 31. januar 1741, og heri angives, at hartkornet var 2 tdr. 5 skpr. 2 alb. samt at den årlige landgilde var på 1 td. 4 skpr. byg, 1 td. 2 skpr. havre, 1 gås, 2 høns og 20 æg.
Rasmus Mouridsens kone Kirstine Pedersdatter døde omkring 1740. Præcis hvornår vides ikke, men det er sket, før familien flyttede tilbage til Kirkholm, idet As sogns kirkebog ikke har registreret dødsfaldet, og Rårup kirkebog for den periode eksisterer ikke mere. Af samme grund ved vi heller ikke, hvornår sønnen Peder Rasmussen blev født, kun at det var et sted mellem 1734 og 1740.
Rasmus Mouridsen var altså blevet enkemand, men kun i kort tid, idet han blev gift den 28. januar 1742 i As kirke med Anne Hansdatter. Til dette ægteskab måtte der søges om kongelig bevilling. I Århus Stifts arkiv vedr. ægteskabsbevillinger findes flg. skrivelse:
     Rasmus Mouritsen boende paa Palsgård gods i Kirkholm Bye Assens (As) Sogn og Ane Hansdaatter, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at bemelte Anne Hansdaatter i tredie leed skal have været beslegtet med bemelte Rasmus Mouritsens første Hustrue afgangne Kirstine Pedersdaatter. Friderichsberg Slot den 8 Septembris 1741.

Rasmus Mouridsen døde i eftersommeren 1757 og blev begravet på As kirkegård den 5. september 1757. Der blev dog først afholdt skifte efter ham den 31. januar 1758, og heraf fremgår det, at han efterlod sig enken Anne Hansdatter og børnene:

  1. Mourits Rasmussen (døbt 12.7.1733, død efter 1801).
  2. Peder Rasmussen (død efter 1758).
  1. Hans Rasmussen (døbt 27.3.1742, død efter 1784).
  2. Jens Rasmussen (døbt 8.8.1745, død 28.3.1781).[1]
  3. Anne Rasmusdatter (døbt 6.8.1747, død 8.9.1830).
  4. Rasmus Rasmussen (døbt 8.11.1750, død efter 1784).
  5. Kirsten Rasmusdatter (døbt 19.5.1754, død efter 1784. Gift med gårdmand Jens Iversen i Sønderby).

Som formynder for børnene efter faderens død blev antaget farbrødrene Peder Mauritsen og Jørgen Mauritsen af Nøttrup, og enken antog som lavværge Laurits Michelsen af Kirkholm.
Der blev foretaget registrering og vurdering af boet, af hvis værdier kan nævnes: 1 egetræsbord med fod, 1 rød anstrøgen egekiste, 1 lidet hængeskab, 1 lerkrus med tinlåg, 1 blåstribet olmerdugs overdyne, 1 hvid bolsters underdyne, 2 blåstribede olmerdugs hovedpuder, 1 par blårgarnslagner, 1 blåstribet olmerdugs underdyne, 1 do. bolsters, 2 hovedpuder, 2 puder, 1 par blårgarns lagner og 2 stykker blå omhæng. Videre nævnes 1 blå olmerdugs overdyne. 1 hvid bolsters underdyne, 2 hovedpuder og 1 par blårgarns lagner.
Gårdens besætning var: En sort hoppe, 7 år, 8 rdlr., 1 brun do., 12 år, 6 rdlr. 4 mark, 1 sortbrun do., 12 år, 4 rdlr., 1 sort mærplag, 3 år, 5 rdlr. 2 mark, 1 sort hesteplag, 2 år, 1 sorthjelmet ko, 12 år, 4 rdlr. 4 mark, 1 grå do., 11 år, 1 rdlr. 4 mark, 1 gråhjelmet kvie, 4 år, 4 rdlr., 1 sorthjelmet do., 4 år, 4 rdlr. 4 mark, 1 sorthjelmet studekalv, 2 rdlr., 1 spæd do., 1 rdlr. 2 mark, 3 gamle får à 1 rdlr. stykket og 1 får, hvis værdi ansættes til 2 mark.
Det utærskede korn i laden blev af vurderingsmændene efterset og vurderet således, at der ikke kunne blive til mere end sædekorn i det tilstundende forår.
Hele værdien af boet opgjordes til 90 rdlr. 1 mark 6 skill., og derefter gik man over til at se på udgifterne. Herskabet havde krav på besætning og redskaber for 36 rdlr. 5 mark, regnet efter gårdens hartkorn 2 tdr. 5 skpr. 2 alb., og bygningernes brøstfæld vurderedes således: Stuehuset på 7 bindinger var i mådelig til slet stand og kunne ikke istandsættes for mindre end 4 rdlr. 3 mark pr. binding, hvilket blev til 31 rdlr. 3 mark. Det søndre hus, som bestod af stald og fæhus og var på 8 bindinger, skulle repareres for 1 rdlr. 3 mark pr. binding, og det vestre hus på 11 bindinger var i nogenlunde stand for såvidt angår de 6 bindinger, mens de 5 bindinger "var moxen uduelige" og trængte til reparation for ialt 13 rdlr. 2 mark. Udgifterne løb sig op på 95 rdlr. 4 mark, hvilket gav et underskud i boet. Enken blev dog overdraget boet og blev pålagt "at beholde sine smaa og umyndige børn hos sig og forsyne dem med fornøden klæde og føde og al anden christelig opdragelse til de opnaar den alder at de deres brød hos fremmede kan fortiene, saaledes som hun for Gud og got folck vil være bekient."

Anne Hansdatter blev født i 1707 i Klakring Sogn som datter af Hans Nielsen, og hun blev døbt i Klakring kirke den 29. maj 1707, båret til dåben af Karen Olufsdatter "til Thomas Nielsens". Faddere var Morten Nielsen, Maren Lauritsdatter og Mette Ladefogeds.
Efter at hendes første mand Rasmus Mouritsen var død i 1757, blev hun gift med Rasmus Mortensen, der bl.a. nævnes 1772, da han optrådte som forlover for steddatteren Anne Rasmusdatter. Han nævnes videre i skiftet efter Anne Hansdatter, der blev afholdt den 6. marts 1784.
Anne Hansdatter døde i 1784, 77 år gammel. Hun blev indført i kirkebogen som Rasmus Mortensens Hustru.

Kilder

Litteratur

  • Anetavle for Rasmus Rasmussen og Maren Jensdatters børn. - Nr. 30 og 31.
  • Zacho, Sigurd: Anetavle for Maren Hansen, As Hedegaard. 1993. - Nr. 62.

Noter

  1. Jens Rasmussen, der var indsidder i Kirkholm, druknede ved As Strand den 28. marts 1781. Ifølge kirkebogen blev hans lig først fundet den 10. april, og han blev begravet et par dage senere på As kirkegård. I skifteprotokollen står der dog "som i gaar aftes ved at rygte et bund-garn ulykkelig vis er druknet og saaledes bortdøde". Han var taget ud sammen med Søren Rasmussen Snedker fra Kirkholm, der også druknede og som iflg. kirkebogen først blev fundet den 11. april. Jens Rasmussen var blevet gift i As kirke med Inger Jespersdatter fra Palsgård den 5. okt. 1776.