Rasmus Jensen Dige & Maren Sørensdatter

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning
Rasmus Jensen Dige
FødtUkendt
Muligvis As Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
DødUkendt, sandsynligvis ml. 1761 og 1767
As Sogn
HvilestedAs kirkegård
Ægtefælle(r)Maren Sørensdatter
ForældreJens Dige?
Maren Sørensdatter
FødtCa. 1689
AAs Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
DødJuni 1757 (68 år)
As Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
HvilestedAs kirkegård
Ægtefælle(r)Rasmus Jensen Dige
ForældreUkendte

Indholdsfortegnelse

Rasmus Jensen Dige var muligvis søn af den Jens Dig i As Sogn, der blev gift med Inger Laursdatter den 14.4.1705.
Rasmus Jensen og Maren Sørensdatter blev trolovet 3. påskedag, den 18. april 1713, og viet i As kirke den 18 juni 1713. Der er ingen forlovere nævnt i kirkebogen. Maren Sørensdatter var sandsynligvis datter af Søren Degn, der fik en datter døbt ved navn Maren, 3. søndag efter påske 1689 (21. april). Hun blev båret af præstekonen Margrethe Beisdatter, og fadderne ved dåben var Jacob Jensen Smid, Niels Skrædder, Doreth. Jensdatter og Inger Hansdatter.

Rasmus Jensen Dige fæstede en gård i Overby, As Sogn, og ifølge en forordning af 23.1.1719 blev det skrevet ind i Palsgård fæsteprotokol 1719-1784:
Palsgård fæsteprotokol 1719, Fol. 2
Titul af Fru Berthe Christine Juell
Giør vitterligt, at have stæd, som ieg herved steder
og fæster til Rasmus Jensøn Dige, udi Ofverbye
een halfgaard samme Steds, som udi nye Matricul
for Hartkorn 2 Td. 6 Skpr 2 Alb, paa dend samme Maade
som hand dend haft haver i nogle Aar, at hand da af-
betaler alle de paabydende Kongl: Contributioner, item
mig den sædvanlig Landgilde, efter Jordebogen, samt
hoveri for den Halfgaard. Gaarden og Jorden at
holde i saadan Stand, at det alletiids kand eragtes
for et fuld Sum. rette sig efter Kongl. Lov
og forordninger være mig og min Fuldmægtig hø-
rig og lydig, da han bem te Gaard sin Livstid maa nyde
bruge og beholde, til Stadfæstelse under min Haand
og Signete af Palsgaard dend 24. May 1719. B.C.J.
Dette ifølge efter hans Kongl. May ts Forordning af 23 Januar
1719, item en ligelydende mod det ieg i hænde haver, hvil-
ket ieg herved bepligter mig, udi alle hver ord og pungter
at holde og efterleve; Palsgaard d. 24. May 1719 R : I : S : D:


Rasmus Jensen Dige og Maren Sørensdatter fik børnene:

 1. Barbara Rasmusdatter (døbt 6.1.1715, begravet 11.3.1790 i As). Hun blev i 1745 gift med Mourids Jespersen i Overby (født i Skævlund, Rårup Sogn, ca. 1709, begr. 25.7.1776 i As). De fik fem børn.
 2. Søren Rasmussen Dige (døbt 2.6.1716, død 1786 i Overby, As Sogn). Han blev i 1758 gift med Maren Kirkes (født ca. 1735, død 1795). Han overtog fæstet efter faderen, og de fik seks børn.
 3. Anne Rasmusdatter Dige (døbt 10.4.1718, død efter 1801). Hun blev i 1748 gift med Jens Sørensen Kirk (født 1726, død efter 1801), og de fik seks børn.
 4. Jens Rasmussen (døbt taksigelsesdag febr. 1720, begravet 25.3.1720).
 5. Ingeborg Rasmusdatter (døbt 10.8.1721, død 29.7.1785 i As Sogn).
 6. Maren Rasmusdatter (døbt 13.6.1723rn begr. 29.1.1726.
 7. En søn begr. 18.5.1727.
 8. Anders Rasmussen Dige (døbt 25.11.1731). Han var vanfør.

Rasmus Jensen Dige afhændede fæstet af gården til sønnen Søren Rasmussen Dige "formedelst alderdom og skrøbelighed". Fæstebrevet er dateret den 7.12.1761.
Maren Sørensdatter døde i 1757 og blev begravet på As kirkegård den 18. juni 1757.
Rasmus Jensen Diges dødsdata er ikke fundet, hvilket sandsynligvis skyldes, at han er død i tidsrummet 1761-1767, hvor As kirkebog har en lakune. Der er dog heller ikke fundet et skifte efter ham i skifteprotokollen for Palsgård for den periode.

Kilder/Sources

 • As kirkebog 1705, 1713-1731.
 • Palsgård fæsteprotokol 1719-1784 fol. 2 (LAV: G 370 - 13).
 • Besigtigelsesforretning af 1752 [Palsgård gods] (LAV: G 370 - 21) .

English

Rasmus Jensen and Maren Sorensdatter were married in the church of As on June 18, 1713.
It is probable that Maren Sorensdatter was the daughter of Soren Jensen Degn. Degn is the Danish word for a clerk. His daughter Maren was christened on April 21, 1689, and the vicar's wife named Margrethe Beisdatter carried her at her christening.
Rasmus Jensen Dige was given the copyhold of a farm in Overby in the parish of As on May 24, 1719. He is named in a list of copyholders of Palsgaard from 1752 together with his sons Soren Rasmussen Dige (born about 1731 and died 1786) and Anders Rasmussen Dige (born about 1733).
Maren Sorensdatter died in 1757 and was buried in the churchyard of As on June 18, 1757. She was 68 years old.