Søren Nielsen Gied & Maren Nielsdatter

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning
Søren Nielsen Ged
FødtCa. 1583
Vegger Gårde, Skivum Sogn, Års Herred, Ålborg Amt
Død8. juni 1679
Sønder Tranders Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt
HvilestedBegravet 13. juni 1679 på Sønder Tranders kirkegård
Ægtefælle(r)1. Maren Pedersdatter
2. Maren Nielsdatter
ForældreNiels Sørensen Ged
Maren Nielsdatter
FødtCa. 1601
Fjellerad, Gunderup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt
DødApril 1675 (74 år)
Sønder Tranders Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt
HvilestedBegravet 20. april 1675 på Sønder Tranders kirkegård
Ægtefælle(r)Søren Nielsen Ged
ForældreNiels Jensen Smed
Maren Pedersdatter

Indholdsfortegnelse

Søren Nielsen Ged blev født omkring 1583 i Vegger Gårde, Skivum Sogn, som søn af Niels Sørensen Ged, og han døde iflg. Fleskum herreds tingbog pinsedag 1679 (8. juni), og blev begravet på Sønder Tranders kirkegård den 13 juni 1679. Han var gift første gang med Maren Pedersdatter, der døde i 1628. De fik børnene:

  1. Niels Sørensen Ged.
  2. Else Sørensdatter i Lundby (født før 1628, død efter 1662).
  3. Sophie Sørensdatter i Gug (født før 1628, død efter 1658).
  4. Maren Sørensdatter (født før 1628, død i Støvring Mølle).

Søren Nielsen Ged blev derefter gift med Maren Nielsdatter, der blev født omkr. 1601 i Fjellerad, Gunderup Sogn, som datter af Niels Jensen Smed og Maren Pedersdatter.
Søren Nielsen Ged og Maren Nielsdatter fik i alt fald børnene:

  1. Just Sørensen Ged (født efter 1628, død efter 1679). Han fik gården efter faderen 24.9.1672 ved kontrakt.
  2. Niels Sørensen Ged (født ca. 1629, død ca. 71 år gl. den 27.6.1700 i Sdr. Tranders).
  3. Maren Sørensdatter Ged (født ca. 1634 i Sdr. Tranders, død 18.12.1712 i Gunderup).
  4. Inger Sørensdatter Ged (født ca. 1638 i Sdr. Tranders, død 25.9.1717 i Oppelstrup, begr. 3.10.1717 på Gunderup kirkegård). Hun var gift med Jens Nielsen (død før 1717), og de boede i Oppelstrup. Jens Nielsen fik bevilling til krohold i Oppelstrup den 13.1.1700, og efter hans død fik Inger Sørensdatter 30.10.1713 bevillingen sammen med hendes broderdatter Anna Justdatter Ged. [Iflg. Nygårds sedler].

Søren Nielsen Ged var herredsfoged i Fleskum herred, og han var fæster af Gedegården i Sønder Tranders sogn, under Aalborg Len. Ved matriklen 1688 havde gården matr. nr. 12, hartkornet var 6-1-0-0, og den var under Filsted Ladegård. [Iflg. Nygårds sedler].

Iflg. Fleskum herreds tingbog blev Just Sørensen Ged i Sdr. Tranders stævnet af halvsøstrene Else Sørensdatter og Sofie Sørensdatter den 21.7.1679 (fol. 44a). De krævede, at der blev afholdt skifte efter deres far, der var død den 8. juni samme år.
Fra Fleskum Herreds tingbog 1679 Mandag d. 25 august står opført: Med æreder og velagte mand Helle Lauritsen i Uttrup på Just Sørensen Gied i Sønder Tranders hans vegne for tinge og dom, stod Christen Sørensen i boelet udi Sønder Tranders og vand med ed og opragte fingre efter recessen, at hannem i guds s andhed fuld vitterlig er, at år 1628 imidlertid kejserens folk var her i landet, døde Maren Pedersdatter, Søren Nielsen Gieds første quinde i førnævnte Sønder Tranders, og da var førnævnte Søren Nielsen Gied ganske ruineret og øde, og boe de fra hus og gaard, mere end 20 uger saavelsom mange andre, saa at han snart ikke havde, den tid de bar den salig quinde ud, saa meget at han kunne give noget menneske, enten mad eller øl og havde hverken korn, bæster eller boskab, eller nogen ting i nogen maader, men siden derefter at gud gav fred igen, ogden salig mand tog til hustru erlige og gudfrygtige pige Maren Nielsdatter, og kom saa siden noget paa fode igen og blev ved nogen middel og siden derefter gifte fra sig alle sine døtre, nemlig først Else Sørensdatter, som nu bor udi Lundby og gjorde hende et hæderligt og ypperligt bryllup og det i 3 dage. Saavel som baade hendes søster Sophie Sørensdatter i Gug og Maren Sørensdatter som boede og døde i St øvring mølle og gav dem til medgift af sin yderste formue, saa de saavel som deres mænd var fornøiede. nol vand fornævnte Christen Sørensen, at den nu salig mand Søren Nielsen Gied, havde været ganske svag og skrøbelig en lang tid, og intet kunne hjælpe sig selv i nogen maader, og imidlertid havde den salig mands søn Just Sørensen Gied opholdet hannem med, hvad han havde fornøden, baade opvaskelse saavel mad og øl og anden bekostning i en og anden maade han havde anvendt. Envidere fremstod Anders Nielsen og Rasmus Jensen af fornævnte Sønder Tranders, begge svarer blot sandt ligesom Christen Sørensen før vandet haver. Endnnu fremlagdes hæderlige og velærede mand Giert Zacharias Thiesen hans sandfærdige beretning lydende ord for ord som følger: Eftersom Just Sørensen Gied i Sønder Tranders af mig underskrevne begærede jeg ville meddele ham min sandfærdige beretning hvor længe jeg havde betjent hans salig fader Søren Gied i hans sygdom med herrens sakramente, da vidner jeg med sand færdighed, at jeg i hans høje alderdom og skrøbelighed, efter mit embeds pligt haver betjent ham i hans saligheds midler over 7 aar, oog det til hans dødsdag, fra mit embeds indtrædelse og til han sidste gang blev berette strax før hans død.
Til vitterlighed under min haand Aalborg den 24 august 1679 Gert Zacharias Thiesen. Sagen var oppe på tinget flere gange. Else og Sophie gjorde igen indsigelse over der ikke var holdt skifte efter deres fader der døde pinsedag. De erkendte at deres fader gjorde et ærligt bryllup for dem og at de også siden havde faaet nogen middel som det nu overkom ved en god medgift ". 1 september er sagen igen på tinge. Just Sørensen fremlægger endnu engang de omstændigheder der var paa den tid da Maren Pedersdatter døde i 1628, at faderen havde gjort bryllup og givet medgift til hans søstre.
Just fremlægger kontrakt på faderen havde overdraget ham fæstegaarden. Lyder som følger: Saason jeg Søren Nielsen Gied udi Sønder Tranders have afstaaet til min søn Just Sørensen, den stedhaven gaard ibm. som jeg her til dags fæste haver, saa afstaar jeg den godvillig til forbemeldte min søn Just Sørensen, med vilkaar at han sk al give mig en erlige og oprigtig ophold udi i gaarden saalænge som det behage Gud jeg skal leve, og naar Gud den almægtige han kalder mig herfra, da skal forbemeldte min søn Just Sørensen skaffe mig en erlig og kristelig i jorden, som det enlydig søn vel egner og anstaar at giøre imod sin gamle fader, der derforuden skal han betale alle resterende Kgl. skatter og anden min bortskyldige giæld, som jeg her til dags med rette resterer, der imod haver og forpligter jeg mig fornæ vnte Søren Nielsen Gied til forbemeldte søn Just Sørensen, at han maa og skal have bruge og beholde nu og efter min død uden skifte og deling, levende og død rørendes og vedrørendes bo og boskab sA løsøre, i hvad navn det opnævnes kan som nu er udi gaardens hverkens?? kan fri og u ?? paa anset mig og mine børn i alle maader, at de efter den dag ej videre del eller arvepart haver at fordre, hvilken forskrevne posterurørlige og paa begge sider skal holdes og efterkommes udi alle sine ord og punkter, til stedfæstelse haver vi her neden vore hænder undertegnet og til overværelse min kiære søn Niels Sørensen Gied, vores signatur paa tryk og her med denne kontrakt forfærdiget og venligen om bedet Christen Sørensen og Jens Christensen sammesteds dette med til os til vitterlighed at underskrive actum Sønder Tranders 24 sept. 1672 Just Sørensen egen hånd
Niels Sørensen Gied egen haand.
Dommeren afviser at dømme i sagen, indtil Sophie og Else har anderledes bevist deres krav.

Søren Nielsen Ged tilhørte den jyske lavadelsslægt Ged, hvis våben ikke kendes. Slægten har ingen forbindelse til den skånske slægt Ged, og navnet Ged er også set stavet "Geed" og "Gied".

Maren Nielsdatter Gied døde i Sdr. Tranders i 1675 og blev begravet på Sdr. Tranders kirkegård den 20 april 1675, 74 år gammel.

Søren Geds begravelsesindførsel i Sdr. Tranders kirkebog 1679. (Kilde: Arkivalieronline)

.

 

 

 

 

 
 
 
 
Peder Ged
Død efter 1518
 
 
Søren Pedersen Ged
Ca. 1507-efter 1582
 
 
 
 
 
 
NN Poulsdatter Byrialsen
 
 
Niels Sørensen Ged
Født ca. 1550
 
 
 
 
 
 
Just Mortensen
Før 1469-før 1531
 
 
Anne Justdatter
Ca. 1504-efter 1559
 
 
 
 
 
 
Inger Jepsdatter Benderup
Før 1480-1559
 
Søren Nielsen Ged
Ca. 1583-1679
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 


 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Niels Jensen Smed
Død før 1629
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
Maren Nielsdatter
Ca. 1601-1675
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Maren Pedersdatter
Død 1652
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 


Kilder

Litteratur