Bygaden 37, Rårup

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning
Bygaden 37, Rårup
AdresseBygaden 37, Rårup, 7130 Juelsminde
Matrikel nummer7a
EjerlavRårup By, Rårup Sogn

Ejendommen består i dag (2022) af matr.nr. 7a og har et samlet areal på 1,4274 ha.
En stor del af gårdene i Rårup sogn var tidligere fæstegårde under Boller gods. Matr. 7a blev først købt til selveje i 1880.

Den ældst kendte fæster af gården var Peder Kismand, eller Kjærsmand. Han var født omkring 1732, og i 1786 overlod han fæstet til ungkarl Jens Andersen på grund af alderdom og svageligt helbred. Han døde i november samme år.
Jens Andersen giftede sig med forgængerens enke Anne Christensdatter, og han havde gården indtil 1805, hvor Peder Rasmussen fra Skævlund blev ny fæster. Der står i fæsteprotokollen, at han var ungkarl ved overtagelsen, men det er dog ikke rigtigt, for på det tidspunkt havde han været gift i flere år med Johanne Marie Jørgensdatter. Ifølge § 1 i fæstekontrakten forpligtede han sig til at yde aftægt af gården til den afgående fæster Jens Andersen og hustru.
Peder Rasmussen døde den 26. april 1810, kun 37 år gammel. Og allerede den 7. juli blev enken Johanne Marie Jørgensdatter gift igen med den nye fæster, ungkarl Laurs Olesen fra Gramrode.
Lars Olesen blev heller ikke ret gammel, kun 42 år. Han døde den 17. marts 1816, og endnu engang måtte enken gifte sig med den nye fæster i gården.
Hans Juulsen og Johanne Marie Jørgensdatter giftede sig den 2. november 1816, og den 28. februar 1817 fik han fæstebrev på gården (Se bilag 1). Heri forpligtede han sig bl.a. til at sætte det gamle forfaldne stuehus i stand.

Bygaden 37xx.jpg


Som det ses af dette udsnit af matrikelkortet 1819-1851, var gården tidligere en tvillinggård sammen med matr.nr. 6.
Ifølge synsforretningen, som blev foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af fæstebrevet til Hans Juulsen i 1817, bestod gården også dengang af fire længer: Stuehuset lå mod syd og var på 8 fag. Vestlængen på 12 fag indeholdt fæhus (kostald) og gennemkørselsport. Nordlængen på 11 fag var lade, og længen mod øst, som var på 6 fag, indeholdt fåresti, huggehus og vognport.
Synsforretningen opregnede hesteholdet, som bestod af en sort hoppe på 14 år, en brun hest på 12 år, en rød hoppe på 4 år, en brun hoppe på 12 år og en brun plag på 1 år. Hvad der iøvrigt var på gården af dyr og redskaber, bliver ikke beskrevet i denne gennemgang af gårdens tilstand.Johanne Marie Jørgensdatter døde i 1860, hvorefter Hans Juulsen giftede sig med den noget yngre Ane Marie Jørgensen. Hun overlevede ham og købte i 1880 gården til selveje fra Grev Frijs på Frijsenborg, hvorunder Boller & Møgelkjær godser hørte. Købekontrakten er dateret 20. november 1880.
Ane Marie Jørgensen havde gården indtil 1902, hvor Niels Laursen overtog gården. Skødet på den handel er dateret 28. juni 1902.
Niels Laursen var ejer af gården indtil 1928, hvor sønnen Niels Marius Laursen overtog den. Dette skøde er dateret 28.juni 1928. Niels Marius Laursen blev født i Rårup i 1896, og han var gift med Maren Jensine Laursen, født Jensen. Da parret overtog gården i 1928 var der opdyrket 31 tdr. land, hvilket var det samme som i 2008. Ejendomsskylden var i 1928 34.000 kr., og besætningen var 3 heste, 13 køer, 10 ungkvæg og 10 svin. I 1944 var der 2 heste, 11 køer, 13 ungkvæg, 20 svin og 1 får. I 1936 var gården på 17,2 ha med en bonitet på 3 tdr, 3 fdk og 1½ alb.
Niels Marius Laursen blev afløst af sønnen Holger Laursen, som overtog gården den 1. juli 1960. Ifølge "Danske gårde i tekst og billeder" fra 1994 var der på daværende tidspunkt en produktion af slagtesvin på ca. 550 stk. årlig samt en ammekobesætning på 6 årskøer. Planteproduktionen bestod af raps, ærter, byg og havre, og der var 2 traktorer og 1 mejetærsker. Og der blev brugt fremmed arbejdskraft fra maskinstation til flere opgaver.

Ifølge forsikringsprotokollen fra 1858-1874 var gården firlænget. Stuehuset lå mod nord, vognporten i øst, laden i syd og stalden var i vestlængen. De nuværende bygninger er fra 1912-15 og blev ombygget i 2005, og oprindelig lå gården ca. der, hvor det nuværende hønsehus ligger.

Billeder

Kilder

 • Boller & Møgelkjær Gods. Fæsteprotokol 1777-1869 fol. 42b. - Fæstebrev 6.4.1786 fra Peder Kiærsmand til Jens Andersen. - Onlineadgang.
 • Boller & Møgelkjær Gods. Fæsteprotokol 1777-1869 fol. 149b. - Fæstebrev 30.10.1805 fra Jens Andersen til Peder Rasmussen. Onlineadgang.
 • Boller & Møgelkjær Gods. Fæsteprotokol 1777-1869 fol. 184b. - Fæstebrev 10.7.1810 fra Peder Rasmussen til Laurs Olesen. Onlineadgang.
 • Boller & Møgelkjær Gods. Fæsteprotokol 1777-1869, fol. 229. (G 366.12). - Fæste 28.2.1817 fra Laurs Olesen til Hans Juulsen. - Onlineadgang.
 • Boller & Møgelkjær Gods. Fæstebreve. 1734 Glud, Rårup - 1853 Glud, Rårup. - Fæstebrev 28.2.1817 med synsforretning 25.4.1817 fra Laurs Olesen til Hans Juulsen. - Onlineadgang.
 • Matriklen 1844 – Rårup by. - Matr. nr. 7. - Onlineadgang.
 • Forsikringsprotokol for Bjerre herred 1858-1874 (s. 424). - Onlineadgang.
 • Vejle amt, Taksationsprotokol for Bjerre hrd., Kobberbøl/Rårup Branddirektorat, 1857-1877, fol. 149 (Hans Juelsens gård, takseret 1860). - Onlineadgang.
 • Boller & Møgelkjær Gods. Købekontrakter vedr. solgt fæstegods- - Købekontrakt 20.11.1880 til Ane Marie Jørgensen. - Onlineadgang.
 • Bjerre Herredsfoged. Realregister. 1856 Rårup IV B67-SP53 - 1960, fol. 25b. - Onlineadgang.
 • Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol. 1881 14 B67-SP11 – 1885, fol. 121. - Skøde fra Krag-Juel Vind, Greve af Frijs til Ane Marie Jørgensen 16. dec. 1881, tinglæst 14. april 1882. - Onlineadgang.
 • Bjerre Herredsfoged. Skøde- og panteprotokol. 1902 22 B67-SP19 – 1903, fol. 275. - Skøde fra Ane Marie Jørgensen til Niels Laursen 28. juni 1902, tinglæst 7. juli 1902. - Onlineadgang.

Litteratur

 • Danske gårde i tekst og billeder. Forlaget Danske Landbrug, 1987-. Vejle amt, bd. 2 a, [1990/94]. - Om Bygaden 37, Rårup: s. 340.
 • Justesen, Anton og PE Jeppesen: Da morfar var dreng. Rårup, en landsby i 1930-erne. Glud Museums Forlag, 2008. 248 s. - S. 167-168.
 • Mindeværket Danske Landmænd og deres Indsats. Bd. 5, 2: Vejle Amt. 1945. - S. 656: Om Niels Marius Laursen . - Onlineadgang.

Bilag 1

Hans Juulsens fæstebrev 1817. Kilde: Boller fæsteprotokol 1777-1869, fol. 229 (G 366.12).
Christian Kragh Juul Wind Frijs Greve til Grevskabet Frijsenborg med underliggende Boller og Møgelkier Giør vitterligt: at jeg herved stæder og fæster til Ungkarl Hans Juulsen af Raarup den Gaard i Raarup Bye af Hartkorn 5 Tdr " - " - " som Lars Olesen er fradød og hvis Enke han ægter. - Af Hartkornet og Bygninger svarer Fæsteren alle de Skatter, Afgifter og Byrder som nu ere eller herefter vorder paabudne, saa og Brandkontingenten, alt til Rette forfalds Tider.
I Tilfælde af Ildsvaade opfører Fæsteren selv Bygningerne imod at Hæve Brandhielpen. -
Udi Landgilde betaler Fæsteren hvert Aar 8de Februar og 1ste Gang 8de Februar 1818 4 Tdr. Byg efter Aarhus Stifts Kapitalstaxt. - Desuden forretter han forsvarligen og efter Tilsigelse Hoverie til Møgelkier af ½ Gaard i Overensstemmelse med forhæftede Extract af Hoverie Foreeningen. Gaardens Bygninger og Inventarium der overleveres Fæsteren ved Syn skal han ikke allene holde i den Stand samme efter forhæftede Forretning befindes; men han skal endvidere være pligtig til paa egen Bekostning at ombygge det gamle Brøstfældige Stuehuus og sætte samme i forsvarlig og god Stand, hvorimod jeg er villig til, derimod at give ham det fornødne Eege Undertømmer, ligesom han i Almindelighed skal være pligtig til stedse af forbedre Bygningen og Inventarium.
Af Bygningerne og Jorderne maae Fæsteren intet udleie eller udlaane, af Foder og Gjødning maae han intet afhænde; men han skal være pligtig til at dyrke Jorderne paa en fornuftig og med deres Natur overensstemmende Maade, han skal tilbørligen grøvte de side og Golde Jorder, saaledes at han kan afleede Vandet fra og Surheden af disse, og han skal nøye holde sig Befalingen i Danske Lovs 3 Bogs 13 Kapitel 18 Artikkel om Humle og Træers Plantning efterrettelig. - Overtrædelse af nogen af de Pligter som Loven i Almindelighed paalgger Fæstebønder eller af nogen af de Forpligtelser som Fæsteren herved i Særdeleshed er paalagt skal foruden anden Lovmessig Straf have dette Fæstes Fortabelse til følge. - Mod mig og min Fuldmægtig skal Fæsteren vise Lydighed. - Udi Indfæstning er mig betalt 400rdl   N:W:. -
Den paa Gaarden til den afdødes Formand hæftende Aftægt skal Fæsteren fremdeles udrede. -
                  Boller 28 Febr 1817         Ch: K: J: W: Frijs
Fremlagt og læst under Bierre Hatting Herreders Ret Mandagen den 3 Marts 1817 og protukolle-
ret Folio 342 test:         Brorson