Morten Nielsen

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning
Morten Nielsen
FødtSenest 1625
Hyldal, Suldrup Sogn, Hornum Herred, AAlborghus Amt
DødFør 1719
Hyldal, Suldrup Sogn, Hornum Herred, Aalborghus Amt
HvilestedSuldrup kirkegård
Ægtefælle(r)Ukendt
ForældreNiels Lauridsen
Maren Nielsdatter


Indholdsfortegnelse

Morten Nielsen blev sandsynligvis født før 1625 i Hyldal, Suldrup Sogn, som søn af Niels Lauridsen og Maren Nielsdatter. Han levede ved matrikuleringen i 1688, men døde før 1719, som er det år, Suldrup Sogns kirkebog er bevaret fra.
Han blev gift før 1668, men navnet på hans kone kendes ikke. De fik børnene:

  1. Christen Mortensen (født ca. 1668, død ved årsskiftet 1740/41).
  2. Niels Mortensen (født senest 1670).

Morten Nielsen og hustru var sandsynligvis også forældre til den Dorthe Mortensdatter, der døde i Suldrup i 1749, 64 år gammel, og altså var født omkr. 1685. Hun var gift med Just Mortensen, der var formynder for Christen Mortensens børn i 1741.
Faderen Niels Lauridsen døde mellem 1649 og 1657, og efter hans død hjalp Morten Nielsen moderen med at drive fødegården, gård nr. 3 i Hyldal, indtil han selv overtog fæstet i 1663. Samtidig gik moderen på aftægt hos ham.

Fra en præsteindberetning i 1657 fremgår det, at Morten Nielsen og Laust Tøgersen i Hyldal i Suldrup Sogn beboede ½ gård. Indberetningen er underskrevet af sognepræsten Michel Jensen den 20. november 1657.

Morten Nielsen i Hyldal var i 1654 involveret i et slagsmål, hvilket fremgår af Hornum Herreds tingbog. Og ifølge tingbogen mandag den 22. juni 1663 blev Morten Nielsen af sine søskende indstævnet til at møde for retten, fordi han ikke havde opfyldt sine forpligtelser med hensyn til at yde moderen Maren Nielsdatter aftægt.
Den sag blev dog ikke afgjort ved dette møde, men ved et nyt møde den 20. juli samme år, var man "kommen udi en venlig For-ening ... ", hvorefter Morten Nielsen lovede at forsørge moderen for livstid og derefter give hende en hæderlig begravelse. Han skal yde: "...thou gode Kiør, 2 unge Nød, 8 Faar och 3 skipper Biugsede til Udsæd aarlig i got Jord och dersom hun i Steden vill haffue hindis erlig Ophold ved hans Bord eller udi husen med Øll och Mad samt Seng Lyes och Varme och all guod Omgængelse skall dett vere hende frit for uden nogen wedsigelse, och Naar thiden kommer Vorherre bortkalder forne: Maren Nielsdatter, daa skall hendis Søn Morten Nielsen beschicke hende en hederlige begraffuelse och Jorde-ferd och hand derimod att beholde efter hindis Død huis hun sig efterlader, och ingen andre af hendis Børn sig dermedt at befatte i nogen Maade, och dersom forne Maren Nielsdatter affuer ene hendis Søn Morten Nielsen, daa tilpligtidt hand sig att hans efter-leffverske oc Arffninger skall holde hans kiære Moder och Arffninger dette forløfte skadesløs med forne qveg och kornsede, der i Gaarden Høldall, eller i Steden en erlig ophold, huilchen Part hun self begierer hendis Lifstiid. Och derpaa tog forne Las Niel-søn och Morten Nielsøn hverandre i Hand och Morten Nielsøn louede alt dette att skal holde och efterkomme till hans kiære Moders thienest udi alle tilbørlige Maader." [1]

Matrikuleringen i 1664 oplyser, at bebyggelsen Hyldal bestod af tre lige store gårde og en mølle, og at Morten Nielsen var fæster af den ene gård. Hartkornet var 6 tdr. 4 skpr. 2 fjdkr. 6/7 album, og den årlige landgilde til Spøttrup gods var på 1 ørtug rug, 1 ørtug byg, 1 ørtug havre, 1 pd. smør, et svin, en fødenød (ungkreatur), et lam, en gås, to høns og en daler gæsteri.
Mogens Kruse til Spøttrup, som ejede gårdene i Hyldal, måtte i 1666 afhænde Morten Nielsens gård som udlæg for noget gæld til biskop Anders Andersen, Vendelbo Stift, og sognepræst Jacob Poulsen fra Vor Frue Kirke i Aalborg. Morten Nielsen var på det tidspunkt også fæster af en af de andre gårde i Hyldal sammen med en Laurids Sørensen. Fæstegården skiftede ejer flere gange i sidste halvdel af 1600-tallet, idet matrikuleringsoplysninger i 1680 angiver, at Morten Nielsens fæstegård tilhørte afdøde Albret Itzens arvinger. I 1688 hørte gården under Kyø Hovedgård og var den største af gårdene i Hyldal. Hartkornet blev sat til 4 tdr. 5 skpr. 2 fjdkr. 1 alb.

Der er lidt flere oplysninger om Morten Nielsen under beskrivelsen af forældrene Niels Lauridsen og Maren Nielsdatter.

Sønnen Morten Christensen overtog fæstet af gården et sted mellem 1688 og 1715, sandsynligvis omkring 1713, hvor han blev gift.

Kilder

Litteratur

  • Slægten Lyngsø fra Troelstrup i Blære sogn. Om Jens Christensen Lyngsø, født 1830, og hustru - deres forfædre og efterkommere. Nordisk Slægtsforskning, 1987. [256 s.]. - S. 60-61 (Ane 96 Morten Nielsen).

Noter

  1. Kilde: Geni.com. Morten Nielsen.