Nøttrupgård

Fra Min Jyske Slægt
Version fra 18. okt 2022, 12:46 af Bjuul (diskussion | bidrag) Bjuul (diskussion | bidrag)
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: navigering, søgning
Nøttrupgård
NavnNøttrupgård
AdresseNøttrupvej 18, Nøttrup, 7130 Juelsminde (Hedensted Kommune)
Matrikel nummer4a m.fl.
EjerlavNøttrup By, Rårup


Nøttrupgård lå i landsbyen Nøttrup i Rårup sogn og havde adressen Nøttrupvej 18, 7130 Juelsminde. Den havde matr. nr. 4a m.fl. af Nøttrup. Stuehuset i egebindingsværk var fra 1745, men var blevet moderniseret i 1971, og de øvrige bygninger var fra 1900-tallet.
Nøttrupgård blev i 2002 købt af den nuværende ejer, og da var stuehuset og avlsbygningerne, bortset fra svinestalden, i en så dårlig stand, at de blev revet ned og fjernet.

Den ældste beboer af Nøttrupgaard, der kan spores, var en mand ved navn Seffren. Gården var da på over 14 tdr. hartkorn. Et gammelt dokument, der nu findes i Horsens Museum og er dateret lørdag den 8. januar 1597, fortæller, at Seffren havde været gift med Berett, hvis far havde ejet Brandstub og Thulisgaard. Berett og Seffren skulle ifølge dette dokument have haft 3 sønner og 4 gifte døtre.
En af disse sønner var Morten Seffrensen, der var selvejer af Nøttrupgård, ligesom faderen havde været. Han var herredsfoged og træffes i et andet gammelt dokument dateret lørdag den 25. august 1627. Også dette dokument opbevares på museet i Horsens. Nøttrupgård, der da også bestod af gården Dalsgård, havde et samlet areal på 14 tdr. 5 skp. 2 fjk. 1 alb. og var skatteansat til ½ td honning, 2 grot, 1 skp havre, 1 høne, 6 skp rug, 7 skp byg, 1 svin, 13 læs ved, 6 td kul (=trækul), 1 mark 5 skilling 1 album, 1 ørte havre. Af Dalsgård skulle der udredes 2 grot, 1 skp havre, 1 høne og 2 mark lysegarn. Der var skattefritagelse i årene 1604-1657, da ejerne i den tid var herredsfogeder.
Morten Sørensen, der stod for gården 1604-1646, blev efterfulgt af sin søn Søren Mortensen, både som ejer af Nøttrupgaard og som herredsfoged. I den ældste matrikel fra 1664 er han nævnt som selvejer af Nøttrupgaard, hvortil der som nævnt også hørte gården Dalsgaard samt 3 selvejerhuse. Det hele var ansat til hartkorn 11 tdr. 0 skp. 2 fdk. 1 alb., og herligheden ejedes af ”de Lybschers”.
Ved matriklen af 1688 var herlighedsejeren Holger Reedtz til Palsgaard, og Søren Mortensen var stadig bruger og ejer. Han blev efterfulgt af sønnen Morten Sørensen, der døde nytårsaften 1716, hvorefter Nøttrupgaard gik videre til hans søn Peder Mortensen. Han var født 2.1.1709 og giftede sig med en datter fra Brandstub, Elisabeth Margrethe Friedrichsdatter Glaso, der var født i 1714 og hvis far var Friederich Jacobsen Glaso. Peder Mortensen og Elisabeth Margrethe fik 5 sønner, men ingen blev ejer af Nøttrupgård. Peder Mortensen var vist lidt af en ødeland, og 1.8.1747 tilskødede han gården til sin anden hustru Kirsten Jørgensdatter af Skævlund, med hvem han var blevet gift efter sin første kones død i december 1746.
Peder Mortensen døde i 1756, og enken giftede sig året efter med Jens Sørensen Rasmussen (eller Rosenmeier[1]). Han fik skøde på gården den 9. juli 1757, og derudover ejede han 50 tdr. hartkorn på Alrø[2].
Ved folketællingen i 1787 boede Peder Mortensen og Kirsten Jørgensdatters datter Karen Pedersdatter også i gården sammen med sin mand Peter Rasmussen og deres 4 børn.
Jens Sørensen Rosenmeier havde ved testamente af 27. april 1795 bestemt, at den næstældste søn Søren Jensen Rosenmeier (f. 11.5.1761) skulle overtage gården efter faderens død mod at betale sine medarvinger 1500 rdl. Han giftede sig den 13.6.1800 med Elisabeth Knudsen fra Klakring, og samme år købte han herlighedsretten til sin gård af Niels Juel Reedtz fra Palsgård for 1000 rdl.
Søren Jensen Rosenmeiers søn Jens Rosenmeier blev den sidste Rosenmeier på Nøttrupgård. Hans første kone var Ane Jensdatter, der var et barnebarn af Friedrich Pedersen Glassau på Brandstub. Jens Rosenmeier døde i august 1849, og herefter blev Peder Jacobsen Møller ejer af gården. En af hans døtre blev gift med Jens Rosenmeiers søn Søren, der var gårdmand i Rårup.
Siden er den gamle gård gået fra ejer til ejer gennem handeler. J.P. Hansen solgte den til proprietær J.C. Overgaard, der havde gården fra 1878 til 1910, og i 1918 blev den købt af H.P. Hansen, Klejsgaard. Hartkornet var da 15 tdr. 1 skp. 3 fdk 2 ¾ alb, og det samlede areal 77 ¼ ha. I 1925 blev gården overtaget af Sofus Andersen Bech. I "Mindeværket Danske Landmænd og deres Indsats" fra 1945 står der om hans gård Nøttrupgård, at Bygningerne er fra 1745 efter Gavltal og overtaget af Bech 1925. Der var dengang opdyrket 32 Tdr. Land, hvilket er det samme som nu. Ejendomsskyld Kr. 32.500, Grundskyld Kr. 22.000. Besætningen var ved Overtagelsen 2 Heste, den er nu 4 Heste, 14 Køer, 11 Ungkvæg og 20 Svin. Bech er uddannet som Landmand.
I 1967 blev gården overdraget til en svigersøn, og ved salget i 2002 blev Nøttrupgårds historie sluttet med, at størstedelen af bygningerne blev jævnet med jorden.Billeder


Litteratur/References

 • Danske Gaarde. Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. Udarb. af J.C.B. la Cour. Aarhus, "Danske Gaarde"s Forlag, 1906-1918. 4 bd. - 1. saml., bd. 1, s. 538-539. - Onlineadgang.
 • Danske Gaarde i Tekst og Billeder. Samlet og udgivet af J. Jespersen. Aarhus, 1924. 4 bd. - Bd. 1, s. 210-211.
 • Danske gårde i tekst og billeder. Forlaget Danske Landbrug, 1987-. - Bd. 2A, s. 418-419.
 • Gjesager, C. E.: Mads Gjesager. [Eget forlag], 1985. - S. 254-256 og 275.
 • Jehrbo, N.C.: En gammel Slægt fra Bjerge Herred. Selvejer­gaardmand Mads Laursen af Nøttrup og Hustru Ulricha Sophie. Jensdatter Glaso af Brandstub. Oplysninger om deres Forfædre og Efterkommere. Kolding, 1922. - S. 157-161. - Onlineadgang.
 • Justesen, Anton og PE Jeppesen: Tiden før den grå Ferguson. Beretninger og fortællinger fra Rårup sogn. Glud Museums Forlag, 2015. - S. 195-200: Nøttrupgård, Nøttrupvej nr. 18. - Heri vises Søren Knudsens tegninger af gården samt en plantegning, der viser indretningen af stuehuset].
 • Mindeværket Danske Landmænd og deres Indsats. Bd. 5, 2: Vejle Amt. 1945. - S. 644: Om Sofus Andersen Bech.

English

The farm named Nottrupgaard is a farm situated in the village of Nottrup in the parish of Raarup. The address of the farm is: Nottrupvej 18, 7130 Juelsminde. Its number in the land register is no 4a from Nottrup.
The half-timber farmhouse was built in 1745, and it was modernized in 1971. The outhouses were built in the 20th century.
The oldest occupant of the farm that we are able to track was a man named Seffren. At that time the hartkorn of the farm was more than 14 tdr.[3] In the Horsens Museum you can find an old document dated Saturday January 8, 1597 concerning a sale to Ingierd Andersdatter. It tells us that Seffren had been married to Berett, whose father was the owner of Brandstub and Thulisgaard. According to the document Berett and Seffren had three sons and four married daughters.
One of those sons was Morten Seffrensen, and he was a freeholder of Nottrupgaard, just like his father had been. He was “herredsfoged”[4], and he is known from another old document dated August 25, 1627. This document, too, belongs to the Horsens Museum. The document reads that a little farm named Dalsgaard also belonged to Nottrupgaard. At that time the total area was 14 tdr. 5 skp. 2 fjk. 1 alb. There were no taxes paid from the farm in the years 1604 to 1657 because the owners were “herredsfogeder”. Morten Seffrensen was the owner from 1604 to 1646. His son Soren Mortensen as the owner of Nottrupgaard as well as “herredsfoged” followed him. The little farm Dalsgaard still belonged to Nottrupgaard together with three houses. The hartkorn was 11 tdr. 0 skp. 2 fdk. 1 alb. Seffren Mortensen is mentioned as owner in the land registration records from 1688 He was followed by his son Morten Sorensen, who died New Year’s Eve 1716.
Nottrupgaard was passed on to Peder Mortensen. He was the son of Morten Sorensen and was born on January 2, 1709. Peder married Elisabeth Margrethe Friedrichsdatter Glaso, who was born in 1714. Her father was Friederich Jacobsen Glaso from the farm Brandstub in the parish of Raarup.
Peder Mortensen and Elisabeth Margrethe had five sons but none of them became owner of Nottrupgaard.
Certainly Peder Mortensen was a wastrel. He conveyed Nottrupgaard to his second wife Kirsten Jorgensdatter on August 1, 1747. They had married the same year after his first wife’s death in December 1746.
Peder Mortensen died in 1756. His widow married one year later to Jens Sorensen Rasmussen (or Rosenmeier[5]). He received the deed of the farm on July 9, 1757. He also became the owner of 50 tdr. hartkorn on the island Alrø[6]. In the census paper from 1787 we can see that Peder Mortensen and Kirsten Jorgensdatter’s daughter, Karen Pedersdatter was living on the farm with her husband, Peter Rasmussen and their four children. In his will Jens Sorensen Rosenmeier had decided that his second son, Soren Jensen Rosenmeier (born 5/11/1761) was to take over the farm after his father had died on condition of paying 1500 rdl.[7] to the other heirs. Soren Jensen Rosenmeier married Elisabeth Knudsen from Klakring and their son was the last Rosenmeier on Nottrupgaard. Soren Jensen Rosenmeier’s first wife, Ane Jensdatter was a grandchild of Friedrich Pedersen Glaso on Brandstub. Jens Rosenmeier died in August 1849. Peder Jacobsen Moeller was the next owner. One of his daughters married Jens Rosenmeier’s son Soren, who was a farmer in Raarup. From then the old farm has changed hands through sale. J.P. Hansen sold it to J.C. Overgaard. He was the owner from 1878 to 1910. H.P. Hansen from Klejsgaard bought the farm in 1918. In 1925 it was taken over by Sofus Bech. He handed over the farm to his son-in-law in 1967.

Noter

 1. I folketællingen 1787 hedder han Jens Sørensen Rasmussen, men Jehrbo omtaler ham som Jens Sørensen Rosenmeier.
 2. En ø i Horsens Fjord nord for Hjarnø.
 3. An old Danish unit of land valuation.
 4. A ”herredsfoged” was an official who was appointed by the king among the most reputable men in the district. He was the leader of the district administration and the local judge.
 5. In the census paper from 1787 he is called Jens Sorensen Rasmussen, but Jehrbo refers to him as Jens Sorensen Rosenmeier.
 6. Alroe is an island situated in Horsens Fjord (fjord=inlet) to the north of the island Hjarnoe.
 7. Rix-dollar.