Niels Jensen i Nr. Tranders

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning

Ålborg. Vor Frue pastorats gods skifteprotokol 1711-1823.

Findes via Familysearch → Search → På verdenskortet til højre peges på Danmark →Choose a location: Denmark → Denmark Estate Records, 1436-1964 → Browse through 2.608.645 images → Ålborg → Ålborg Vor Frue pastorats gods → Skifteprotokoller 1711-1823 (gods I Nr. Tranders) → opsl. 33-35

Fol. 31-32b. Skifte efter Niels Jensen.

1823 den 30 Januari mødte undertegnede Stiftsprovst Schie-
rup i dødsboet efter sidst herovenmeldte afdøde Huusfæster
paa Mensalgodset Niels Jensen med tvende tiltagne
Mænd af Nørretranders Bye, nemlig: Mads Nielsen, der
var mødt i Sognefogdens Forfald, og denne Sidstes Med-
hjælper Lars Mortensen; Enken Ane Margrethe Christens-
datter var ved dette Møde tilstæde, og som Laugværge var mødt
Niels Nielsen Thorn paa hans Broders Jens Thorn Vegne,
for at vurdere Stervboets Eiendele, og saaledes fremme
dette ubetydelige Boes videre Skifte.
Skifteforvalteren lod de tvende Vurderingsmænd Mads Nielsen
og Lars Mortensen i Laugværgens Overværelse eftersee Husets
Tilstand og Brøstfældighed, der befandtes saaledes: Huset
bestaaer af 9 Bindinger klinede Vægge foruden de 3 Vestlig-
ste, der ere afsondrede fra Huset, og af mig, som binific-
arius allerede for 2 Aar siden ere afgivne og bestemte til
en Trøstens Boelig for een eller to Sognets fattige
og huusvilde Mennesker.

Efterat Mændene paa det Nøieste havde efterseet Husets for-
fatning, som paa nordre Side især var meget forfalden
paa Spærværk, Lægter og Tag, erklærede de, at disse Mang-
ler ikke ville kunne repareres under 40 Rbd Sedler.
Dernæste begyndte Man med at vurdere Boets invendige
Defecter som følger:

 • En stor Fyrrekiste uden Laas og
 • Nøgle
 • 1 blaae Vadmels Kjole
 • 1 rød Vest
 • 1 blaae Do
 • 1 stribet Trøie
 • 1 Par Hvide VadmelsBuxer
 • 1 par blaae Do
 • 3 Blaargarns Skjorter
 • 1 grønmalet Fyrreskab,
 • hvori befandtes endeel gam-
 • le Metalspænder
 • 1 Sengs Klæder bestaaende af:
 • 1 rød og grønstribet Olmer-
 • dugs Overdyne
 • 1 Hvid Vadmels Underdyne
 • 1 blaae og hvid Olmerdugs Pude
 • 1 rød og hvid Do.
 • 1 Lærreds Do.
 • 1 Par Blaargarns Lagener
 • 1 Bilægger Kakkelovn
 • 1 lille Klokkeværk
 • 1 aflang Bord med Forsæde
 • 1 Eege Kiste
 • I Faarestien
 • 3de Faarkreature
 • 1 Eegekar
 • Endeel gamle høvle
 •     I Kjøkkenet
 • 1 Kobberkjedel i Grubbe
 • 1 Haandqværn
 • Videre forefandtes ikke i dette
 • Bo at anføre til Indtægt;
 • Dets Beløb udgjør altsaa
 •                 26 Rbd 4 Mk. 8 Sk.
 • Dernæst forespurgte Skiftefor-
 • valteren Enken i Boet, om
 • det var hendes Ønske at for-
 • blive i Huset som Boepæl for
 • Eftertiden, da han i saa Fald
 • formodede, hun heller saae,
 • at de i Dag vurderede Vahre
 • uadsplittede bleve hender over-
 • ladte, end ved Auction bortsolgte.
 • Enken erklærede, hun ønskede
 • helst at vedblive Huset paa
 • hendes afdøde Mands Fæste-
 • brev og følgelig ogsaa at beholde


det lidet Boe samlet, naar det maatte hende overlades
paa saadanne Vilkaar, at hun kunne see sig tjent dermed.
Skifteforvalteren, som ganske ville fraholde den paa
Huset forefundne Brøstfældighed, saavelsom og sit Skif-
tesalarium, og alene saa derhen, at Fattigkassen, hvor-
af den Afdøde i flere Aar havde nydt Godt, kunne faae
nogen Godtgjørelse for sine baade her og andensteds man-
ge Udgifter, tilbød Enken at beholde det registerede og
vurderede Boe samlet imod at betale Vurderingens
halve Beløb med 13 Rbd 2 Mk. 4 Sk.
Enken besværede sig over de mange hende forestaaende
Udgifter paa Husets Reparation, og erindrede tillige,
at hun paa egen Bekostning havde ladet hendes afdøde
Mand begrave, og bad derfor, at noget Afslag matte gi-
ves hende i sidst ovenmeldte Sum.
Skifteforvalteren, saa ugjerne han ville, og maaskee
ikke heller saa gjerne burde formindske Fattigkassens
her saa billig tilflydende Indtægt, indsaa paa den anden
Side, det kunne og ville falde hende strængt nok at faaae
Huset i tilstundende Foraar saa godt hjulpet, som det
burde behøve, og tillige erindrede, at Fattigkassen ingen
Deel havde taget i den Afdødes Begravelses Omkostninger,
ville dog, i Betragtning af disse Omstændigheder andsætte
Kassens Fordring paa Boet til den Summa 10 Rbd Sedler,
og saaledes godtgjøre hende det Halve omtrent af Begra-
velsens Omkostninger.
Enken Forsikrede, at hun, frygtsom for den kommende Tids
mange Udgifter, ikke turde eller kunde love de fordrede
10 Rbd; men ville bede endnu om 2 Rbd Afslag, da hun

saa ville udrede de 8 Rbd.
Skifteforvalteren, som bespurgte sig med de tilstede-
værende mænd, hvad de tykte om dette Tilbud, og om
de ogsaa troede, Man ikke gik Fattigkassen for nær,
naar Man føiede Enkens sidste Begjering, fandt alle
disse Mænd af denne ene og samme Formening, at
Enkens Begjering opfyldt ville vidne om en christe-
lig og god Behandling mod en Enke, og troede, at Fat-
tigkassen kunde ansees ufornærmet, naar alle Om-
stændigheder tages i Betragtning. – Paa Grund deraf
antog Skifteforvalteren Enkens Tilbud, og mod-
tog de anbudne 8 Rbd, hvorimod boet uden videre Skifte-
hold blev hende extraderet til egen og frie Raadighed.

Datum ut supra            Schierup

Som Vurderings Mænd og Vitterlighed Vidner

Laurs Mortensen            Mads Nielsen
medført Pen

Som Laugværge underskriver

Niels Nielsen Thorn
med ført Pen