Hans Rasmussen & Maren Jacobsdatter

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning
Hans Rasmussen
Født30. oktober 1707
Nørgård, Sønderby, Glud Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
Død15. juni 1795 (88 år)
Nørgård, Sønderby, Glud Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
HvilestedGlud kirkegård
Ægtefælle(r)1. Maren Madsdatter
2. Maren Jacobsdatter
ForældreRasmus Hansen
Maren Jacobsdatter
Født28. april 1716
Gram, Bjerre Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
Død10. oktober 1789
Nørgård, Sønderby, Glud Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
HvilestedGlud kirkegård
Ægtefælle(r)Hans Rasmussen
ForældreJacob Hansen Dallerup
Anne Sørensdatter

Hans Rasmussen blev født den 30.10.1707 som søn af Rasmus Hansen i Nørgård i Sønderby, Glud Sogn. Han blev opkaldt efter sin farfar Hans Sørensen. Faddere ved hans dåb i Glud kirke var Maren Lauridsdatter i Østrup, Maren Rasmusdatter i Bisholt, Søren Hansen ibid., Jens Laumand i Østrup og Peder Jensen i Allesgaard.
Hans Rasmussen i Glud var gift første gang med Maren Madsdatter, som døde den 6. november 1742, 28 år gammel. De fik i alt fald en søn Rasmus, der døde fem år gammel og blev begravet den 17 juli 1739, samt en søn Rasmus, født den 17. februar 1740. Rasmus Hansen blev senere gårdmand i Skævlund i Rårup sogn.
Hans Rasmussen giftede sig igen med Maren Jacobsdatter fra Gram i Bjerre sogn. Hun blev døbt i Bjerre kirke den 28. april 1716, og hendes forældre var Jacob Hansen Dallerup og Anne Sørensdatter. Fadderne ved hendes dåb var Jens Jensen af Oustrup [måske Åstrup i Rårup sogn], Christen Brund af Gram, Jørgen Sørensen af Lindved, Maren Nielsdatter af Oustrup og Karen Sørensdatter af Gram.
Hans Rasmussen og Maren Jacobsdatters vielse er ikke fundet Glud sogns kirkebog, så de er sandsynligvis blevet gift i hendes hjemsogn Bjerre, men Bjerre kirkebog 1729-1814 har ikke registreret vielser før 1759.
De fik børnene:

 1. Jacob Hansen (født 14.5.1744).
 2. Maren Hansdatter (født 17.11.1745, død efter 1801).
 3. Tvilling (dødfødt 3.3.1750).
 4. Lauridts Hansen - tvilling- (født 3.3.1750, døbt 31.3.1750, død før 1784). Han tog til København, og efterlod sig en søn Laurs.
 5. Søren Hansen Nørgaard (født ca. 1747).
 6. Jens Hansen (født 30.5.1752).
 7. Dødfødt barn (født 1754).
 8. Christopher Hansen (5.10.1755). Han opholdt sig i 1784 i København.

Hans Rasmussen var fæster af Nørgård (matr. nr. 13 a) i Sønderby, Glud Sogn. Han havde fæstet indtil 1784, hvor han og hustruen Maren Jacobsdatter gik på aftægt og overlod fæstet til sønnen Søren Hansen, der var blevet gift med Jens Sørensen Rosenmeyers datter Ane Sofie Jensdatter i Rårup kirke den 2. juli 1784. Parret havde fået en kgl. bevilling den 21. juni 1784 og blev gift uden foregående trolovelse og lysning.
Den 30. juli 1784, altså knap en måned efter sønnens giftermål, blev fæsteoverdragelsen nedskrevet i et dokument tilligemed betingelserne for den aftægt, som Hans Rasmussen og hustru betingede sig.(Se bilag).
Hans Rasmussen og Maren Jacobsdatter boede på deres gamle dag som aftægtsfolk hos sønnen Søren Hansen i Nørgård. Maren Jacobsdatter døde den 10.10.1789, og da var hun 73 år gammel. Glud kirkbog angav dog hendes alder til at være 75 år gammel, og folketællingen i 1787 angav hendes alder på det tidspunkt til at være 66 år gammel, og dette er bare et eksempel på, at man ikke skal stole blindt på ældre kilders aldersangivelse.
Hans Rasmussen overlevede sin kone nogle år og døde den 15. juni 1795. Han blev begravet på Glud kirkegård den 22. juni 1795, 88 år gl.
Han havde været fæster under Palsgård, og det er derfor i Palsgård godsarkiv, vi finder hans skiftesag. Ved det første møde i "stervboet" (= dødsboet), blev det meddelt, at to af arvingerne var fraværende, nemlig sønnen Christoffer Hansen, der skulle befinde sig på en vandmølle i Norge ved Christiania, samt sønnen Laurits Hansen, der skulle have beboet et brændevinsbrænderi i København, men var død og havde efterladt sig en søn, hvis navn ikke kendtes.
For at give disse arvinger mulighed for at møde op ved den endelige skifteforretning, blev de efterlyst via en annonce i en Københavnsk avis, "De til Forsendelse med Posten allene privilegerede Kiøbenhavnske Tidender", som er Berlingske Tidende. Annoncen var indrykket 3 gange, nemlig den 3., 10. og 20 juli 1795.

Gården Nørgårds historie.

 
 
 
 
NN
 
 
Hans Sørensen
Ca. 1640-1696
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Rasmus Hansen
Ca. 1680-1740
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
Hans Rasmussen
1707-1795
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Rasmus Hansens kone
Død 1715
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 

Billeder

Kilder

 • Glud kirkebog 1666-1730.
 • Glud-Hjarnø kirkebog 1733-1739, 1740-1759, 1780-1797.
 • Folketællingen for Glud sogn 1787.
 • Palsgård gods. Fæstebreve Glud 1733-1845 (SAV: G 370.19). [Heri fæstebrev til Søren Hansen efter faderen Hans Rasmussen Nørgaard samt aftægtskontrakt].
 • Palsgård. Skiftesager 1736-1850 (SAV: G 370.115). [Heri skrivelse vedr. annonce i forb. med skiftesagen 1795].
 • De til Forsendelse med Posten allene privilegerede Kiøbenhavnske Tidender (Berlingske Tidende) 3. juli 1795. [Annonce til efterlysning af arvinger].

Litteratur

 • Baungaard, Jens P.: Glud-Hjarnø Sogns Historie. Horsens, 1948. [S 65-66]. Også i digital udgave].

Bilag

Fæstebrev 1784 til sønnen Søren Hansen samt aftægtskontrakt. (Palsgård gods. Fæstebreve Glud 1733-1845 (SAV: G 370.19).
Anno 1784, d: 30de julii, var for-
valteren paa Palsgaard Hans Adam Meyer
mødt i Synderbye, hos gaard-fæsteren Hans
Rasmusen Nørgaard, tillige med 2de vitterlig-
heds Vidner naunlig Tærkild Madsen og Tærkild
Andersen, begge af bemelte Synderbye, for efter
hands begiering at overvære og skriftlig forfatte en
forretning imellem ham og hustrue Maren Jacobsdatter
paa den eene, og sønnen Søren Hansen paa den
anden siide, alt betreffende hands fæste-gaards
afstaaelse til bemelte hans søn, som dertil forlængst
har erholdet rettighed ifølge det af herskabet høy-vel-
baarne hr kammer-herre Reedtz til Palsgaard, under
27de decbr: 1744 udstædte fæste-brev. I saadan henseen-
de var Hans Rasmusen Nørgaard og hustrue Maren
Jacobsdatter persohnlig tilstæde saavelsom og deres
børn, hb: gaardmand Rasmus Hansen i Schieuflund,
Jacob Hansen 40 aar gl., Søren Hansen 37 aar, Jens
Hansen 31 aar og Maren Hansdatter gift med
Gaardmand Søren Stougaard i Bidsholt; herforuden
er endnu 2de sønner fraværende og i Kiøbenhavn, naunl:
Lars Hansen Nørgaard som er død og efterladt sig en
søn Lars Larsen, samt Christopher Hansen Nørgaard,
conditionerende paa Nye Mølle. For de nærvæ-
rende børn, erklærede da Hans Rasmusen Nør-
gaard og hustrue: At siden sønnen Søren Hansen
ved deres giorde stilling havde indladt sig udi ægte-
skab med velagte Jens Sørensen Rosenmeyers datter

af Nøttrup, og de selv vare gl: folk, som formedelst skrøbe-
ligheds skyld ey længere ville have noget med gaarden som
fæstere at bestille, i hvad naun nævnes kand, saa opgav
de nu herved gaarden til bemelte deres søn Søren Han-
sen fra dato af, at betiene sig af samme, i henhold
til det ham naadigst meddelte fæste-brev, uden at de
for fremtiden nogensinde skulde prætendere arve fæste-
ret til gaarden. Men de forbeholdt sig en billig og
anstændig Aftægt af samme, saalænge de levede, som
herefter skulle blive fastsat hvorudi skulle bestaae, hvor
imod vores søn Søren Hansen ifølge fæste-brevets
2den part, beholder alle den ved gaarden havende be-
sætning af levende og dødt i hvad Navn nævnes
kand, undtagen 1 sortgrimet koe 8te aar gl:, 4 stk Faar, vo-
res egen seng med behørig klæder og lagner, 1 kobber
Senge-bækken, 1 jern-pande, 1 øll halv tønde, 1 liden
messing kiedel, 1 spand, 1 strippe, 1 l___ eege brygger
kar, 1 kaabber thee-kiedel, 1 mahlet fyr kiste
med laas og nøyle, og 1 brun mahlet fyr hænge skab med
ditto. Betræffende aftægten, som ieg Hans Ras-
musen Nørgaard og hustru forlanger at leve af
aarlig, da paastaas 2 td. Rug, 2 td 4 skp byg, 4 skp ærter,
4 pd røget flæsk, og til ildebrænd 4de læs tørv og 4de læs
brænde træe, som vores søn leverer os her i gaarden
ligesom det kand bruges, herforuden forbeholder vi os
det i gaardens nordre hauge staaende piblang? æble-
træe og det saa kaldte ___ søde æble-træe, med
derpaa aulende frugt, til vores afbetiening. – Til
aftægts-stue forbeholder vi os det værelse, som er i
gaardens stue-huuses nordre side, tilligemed dets
derover værende loft. – Vores koe og de 4 stk. faar

skal aarlig græsses og fodres med gaardens egne, ligesom
vi og forbeholder os ret til at faae et sviin græsset
naar det maatte forlanges. Det forstaaer sig selv,
at naar en af os ved døden afgaaer, da bort-
falder den halve aarlige aftægt og saalænge vi begge
finder os fornøyet med at nyde kosten ved vores
søns bord, ligesom de den bekommer, saa prætenderer
vi noget af aftægten, som her skrevet er. Naar
vi det maatte forlange, befordrer vores søn os til kir-
ken med heste og vogn, og naar een af os ved døden
afgaaer, da bestrider hand vores christelige og an-
stændige jorde-færd, imod at hand saavel derfor,
som det aarlige ophold vi nyder af gaarden, behold-
der vores gandske efterladenskab, uden derfor at
betale noget til hands sødskende, og da vi forlængst
i kierlighed mod vores samtlige børn, har aftalt alt
heri? som her er anført, saa paa det at ingen
disputs efter vores død, skulde indtræffe for søn-
nen Søren Hansen i i graserendes til arv, da hand
har antaget gaarden med besætningen af levende
og dødt, alt paa vilkaar at tilsvare gaardens
brystfældighed og byrder i hvad Navn nævnes kand.
Formoeder vi, at vores udeværende børn, med os
underskriver dette til stadfæstelse og regne for ef-
tertiiden; ingenlunde paa________, at jo vores
søn Christopher Hansen og broders søn fore____
des i Kiøbenhavn, antager og tillige underskri-
ver denne forretning, som desaarsag skal blive dem
oversendt saasnart skee kand. – Samtlige nær-
værende børn forsikkrede, at de i alle dele an-
toeg og vare fornøyede med denne forretning, som

af deres forældre var indgaaaet med deres broder Søren
Hansen og derfor var de gandske villige og eenige udi
at underskrive og dermed stadfæste samme. Begierende dend
af forvalter Meyer, saavelsom vitterligheds vidner-
ne underskrev samme til bekræftelse herpaa, hvilket
og blev belovet. Datum Nørgaard i Synderbye
ut supra.

   Hans Rasmusen     Maren M:I:D: Jacobsdatter
Søren Hansen Rasmus Hansen Ravn. Jacob Hansen
Jens Hansen
Paa min hustrue Maren HansDatters vegne
Søren Jørgensen
Som vitterligheds vidner
Terkel Andersen T:A:S:
Som overværende ved denne forretning underskriver
H.A. Meyer


At denne er ligelydende med originalen, som ligger
paa Palsgaard skriver-stue, det bekræftes her-
ved under min haand og segl.

                          H.A. Meyer
Forvalter


Noter

 1. Den nøjagtige titel på avisen er: "De til Forsendelse med Posten allene privilegerede Kiøbenhavnske Tidender".