Anders Madsen & Birthe Jensdatter

Fra Min Jyske Slægt
(Omdirigeret fra Anders Madsen)
Skift til: navigering, søgning
Anders Madsen
Født28. februar 1799
Hornum Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
Død19. september 1864 (65 år)
Rårup Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
HvilestedBegravet 25. september 1864 på Rårup kirkegård
Ægtefælle(r)Birthe Jensdatter
ForældreMads Andersen
Nille Cathrine Jørgensdatter
Signatur
Birthe Jensdatter
Født2. marts 1799
Breth, Barrit Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
Død16. april 1860 (61 år
Rårup Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt
HvilestedBegravet 24. april 1860 på Rårup kirkegård
Ægtefælle(r)Anders Madsen
ForældreJens Jørgensen
Maren Jørgensdatter

Anders Madsen blev født den 28. februar 1799 i Hornum Sogn og døbt i Hornum kirke den 21. april 1799. Forældre: Mads Andersen Gjesager og Nille Katrine Jørgensdatter. Han blev frembåret af Jacob Jespersens hustru i Hornum. Fadderne var Tønne i Hornumkier, Ole Johansen i Urlev, Jens Pedersen i Hornum, Ane Kirstine Hansdatter og Mette Sørensdatter i Hornum. Han blev opkaldt efter sin farfar Anders Jensen Bisgaard.
Anders Madsen blev gift den 30. oktober 1827 i Barrit kirke med Birthe Jensdatter. Hun var datter af Jens Jørgensen og Maren Jørgensdatter i Breth, Barrit sogn, og hun blev født og hjemmedøbt den 2. marts 1799, opkaldt efter sin farmor Birthe Jensdatter. Den 7. april samme år blev der læst over hende i Barrit kirke, og hun blev båret af Lene Mortensdatter i Klakring. Fadderne var Hans Jørgensen i Skævlund og Hans Jørgensen i Breth, Erholdt Jørgensens hustru fra Over Breth samt Peder Jensens hustru i Breth.
Den 18. august 1828 fik Anders Madsen fæstebrev på en gård i Rårup by under Møgelkjær gods. Det var en firlænget gård med stuehuset mod nord, og den havde et hartkorn på 5 td. Den forrige fæster hed Niels Iversen, men han havde ikke kunnet klare sine forpligtelser, og det var en forsømt gård, som Anders Madsen overtog. Derfor skulle der ikke betales indfæstning, men han skulle sørge for at sætte bygningerne i stand. Anders Madsen måtte udover husly til forgængeren og dennes hustru også sørge for aftægt til afdøde Rasmus Sørensens enke, sandsynligvis Niels Iversens forgænger. Ved folketællingen i 1845 boede Niels Iversen på 57 år stadig på gården. Han var nu enkemand.
Anders Madsen fungerede i en periode som lægdsmand for Rårup sogn.
I 1829 tog han sin afdøde søster Elsebeth Madsdatters næstældste søn Mads Jensen på 9 år i pleje. Efter Elsebeth Madsdatters død i 1827 var hjemmet blevet opløst, og de seks børn kom i pleje forskellige steder. Mads kom i første omgang hjem til mormoderen Nille Cathrine Jørgensdatter på Hyllerød Mark i Nebsager sogn, og det er sandsynligt, at både Nille Cathrine og Mads i 1829 flyttede til Rårup, for de er begge opført hos Anders Madsen ved folketællingen i 1834, hvor Mads nævnes som 14-årig tjenestekarl. Derudover var der en tjenestekarl og en tjenestepige.
Ved folketællingen i 1860 boede sønnerne Mads og Jens stadig hjemme hos forældrene og arbejdede som tjenestekarle, og derudover var der to tjenestepiger.

Anders Madsen og Birthe Jensdatter fik børnene:

  1. Maren Andersdatter (født 1.10.1828 i Rårup, død 27.7.1880).
  2. Jens Andersen (født 8.3.1830 i Rårup, død 31.3.1839).
  3. Mads Andersen (født 31.5.1833 i Rårup, død 7.4.1910). Tjenestekarl hjemme hos forældrene ved folketællingen 1850. Han blev gift med Signe Erhardtsdatter og købte fødegården i 1861.
  4. Søren Andersen (født 26.4.1836 i Rårup, død 6.4.1921 i Barrit Sogn). Tjenestekarl hjemme hos forældrene ved folketællingen 1850. Han blev gift med Marie Kathrine Jensdatter, og de boede på Barrithule Mark i Barrit Sogn.
  5. Jens Andersen (født 3.4.1841 i Rårup).

Birthe Jensdatter døde den 16. april 1860 og blev begravet på Rårup kirkegård den 24. april 1860.

Gården, som ved matrikuleringen i 1844 fik matrikelnummer 11a, blev købt til selveje i marts 1856. I 1859 blev der frasolgt en parcel i Rårup Østermark på 5 skp, 2 fdk, 2 1/4 album til svigersønnen Jens Hansen Juul, og i januar 1861 blev gården solgt til sønnen Mads Andersen. Jordtilliggendet var da 4 td. 2 skp. 2 fdk 2½ alb. hartkorn, og gammelskat udgjorde 26 rd 5 sk.
Anders Madsen gik samtidig på aftægt på gården. Aftægtskontrakten blev lavet i forbindelse med salget gården og er indført i Bjerre Herreds skøde- og panteprotokol 1858-1862. Han døde den 19. september 1864 og blev begravet på Rårup kirkegård den 25. september 1864.
Ejendommen, der i dag har adressen Gramrodevej 2, 7130 Juelsminde, er stadig en landbrugsejendom. Den består af matriklerne 11a samt 11v og har et samlet areal på 10,057 ha., hvoraf hovedparcellen udgør 9,6 ha. Bygningerne er fra 1944. [1]

Gården Gramrodevej 2, Rårup

 
 
 
 
Jens Andersen
1672-1745
 
 
Anders Jensen Bisgaard
1714-?
 
 
 
 
 
 
Inger Elsebeth Thomasdatter
1682-1771
 
 
Mads Andersen
1759-1820
 
 
 
 
 
 
Michel Andersen
1683-1747
 
 
Karen Michelsdatter
1713-1786
 
 
 
 
 
 
Ellen Sørensdatter
Ca. 1674-1741
 
Anders Madsen
1799-1864
 
 
 
 
 
Morten Jørgensen Winther
Ca. 1698-1770
 
 
Jørgen Mortensen Winther
1738-1772
 
 
 
 
 
 
Nille Cathrine Friederichsdatter Glassau
Ca. 1720-før 1763
 
 
Nille Cathrine Jørgensdatter
1762-1846
 
 
 
 
 
 
Mikkel Knudsen
1695-1747
 
 
Ellen Margrethe Mikkelsdatter
1740-1786
 
 
 
 
 
 
Anne Madsdatter
1700-1748
 


 
 
 
 
Morten Nielsen Bechling
1701-1781
 
 
Jørgen Mortensen Fynbo
1733-1799
 
 
 
 
 
 
Karen Mogensdatter
Død før 1786
 
 
Jens Jørgensen
1769-1838
 
 
 
 
 
 
Jens Hansen Smed
1711-1801
 
 
Birthe Jensdatter
1746-1812
 
 
 
 
 
 
Karen Madsdatter
Ca. 1714-1784
 
Birthe Jensdatter
1799-1860
 
 
 
 
 
NN
 
 
Jørgen Jensen
Ca. 1713-1774
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Maren Jørgensdatter
1765-1842
 
 
 
 
 
 
Enevold Olufsen
Død ca. 1750
 
 
Kirsten Enevoldsdatter
Ca. 1727-1800
 
 
 
 
 
 
NN
 

Kilder

Billeder

Bilag 1

Anders Madsens fæstebrev 1828. Kilde: Boller fæsteprotokol 1777-1869, fol. 300b (G 366.12).
Christian J:W: Frijs etc: Gjør vitterligt: at jeg herved stæder og fæster til Anders Madsen af Skjerrildgaards Mark, den Gaard i Raarup Bye, under Møgelkjær Gods, som Niels Iversen hidtil har havt i fæste; men nu formedelst Armod er fratraadt. - Gaardens Hartkorn er 5 Tdr, hvoraf Fæsteren svarer alle Kongelige Skatter, Afgivter og Byrder, som nu ere eller herefter maatte vorde paabuden. - I Tilfælde af Ildsvaade opfører Fæsteren selv Bygningerne imod at hæve Brandhjelpen. - Den paa Gaarden hvilende Aftægt til den afdøde Rasmus Sørensens Enke, præsterer Fæsteren til rette Tiid i Følge den oprettede Aftægtskontract; ligesom han og er pligtig at forskaffe Niels Iversen og Hustrue Boepæl i 2 Fag Huus, 1 liden Kaalhave, samt et Faar fodret og græsset. - Udi Landgilde betaler han aarlig til hvert Aars 8 Februar og første Gang 8 Februar 1829, 5 Tdr Byg, enten in natura eller efter Aarhuus Stifts Kapitelstaxt; hvilken af Delene jeg fordrer, samt hvert Aars Mikkelsdag 1 Gaas, 2 Høns og 20 Æg; derforuden forretter han forsvarligen og efter Tilsigelse Hoverie til Møgelkjær af ½ Gaard i Overensstemmelse med hoshæftede Extract af Hoverieforeeningen. - Gaardens Bygninger og Inventarium der overleveres Fæsteren ved Syn, skal han stedse holde i god og forsvarlig Stand. - Af Bygningerne og Foederen maae Fæsteren intet udleie eller udlaane; af Foder og Gjødske maae han intet afhænde; men han skal dyrke foederen paa en med deres Natur overensstemmende Maade, han skal tilbørligen grøvte de side og golde Jorder, saaledes at han kan aflede Vandet og Suurheden af disse, og han skal nøie holde sig Befalingen i Danske Lovs 3 - 13 - 18 om Humle og Træers Plantning efterrettelig. - Mod mig, og i min Fraværelse min Fuldmægtig skal Fæsteren vise Lydighed. - Overtrædelse af nogen af de ved Loven eller dette Fæstebrev paadragen Forpligtelser, skal foruden anden lovmæssig Straf, have dette Fæstes Fortabelse til Følge. - I Betragtning af at Fæsteren er pligtig at sætte Bygningerne i fuldkommen Stand, og forpligtiget Bekostningen er ingen Indfæstning erlagt.
Boller d: 18de August 1828. Chr: Juell Wind Frijs.

For Fem Rigsbankdaler udi Sølv som ifølge Forordningen af 8 Febr: 1810 heri Amtsstuen er indbetalt af nærværende Fæsteforandring meddeles hermed Qvittering.
Weile Amtsstue d: 21 August 1828.      Worsaue.

Læst under Boller og Møgelkjær Birketingsret d: 23: August 1828 - og indført i Pantebogen Folio 94.      Christensen

Ligelydende originalt Fæstebrev med vedhæftet Extract af hoverieforeeningen, har jeg til Efterlevelse, modtaget.      Anders Madsen

English

Anders Madsen was born February 28, 1799 in Hornum. His parents were Mads Andersen Gjesager and Nille Katrine Jorgensdatter. He was christened in the church of Hornum on April 21, 1799. He was given the name of his paternal grandfather, Anders Jensen Bisgaard. The wife of Jacob Jespersen from Hornum carried him at his christening. His godfathers were Tonne from Hornumkier, Ole Johansen from Urlev and Jens Pedersen from Hornum. His godmothers were Ane Kirstine Hansdatter and Mette Sorensdatter from Hornum.
Anders married Birthe Jensdatter from Breth on October 30, 1827. They were married in the church of Barrit. She was born and christened in her parent's home in Breth in the parish of Barrit on March 2, 1799. Her parents were Jens Jorgensen and Maren Jorgensdatter. Birthe was named after her paternal grandmother. Her christening was confirmed in the church of Barrit on April 7, of the same year. Her godmother was Lene Mortensdatter from Klakring – probably a relative (perhaps a sister) to her paternal grandfather.
They purchased the copyhold of a farm[2] in the village of Raarup. The farm belonged to the manor of Mogelkjaer and had an area of 5 td. hartkorn[3] Anders Madsen took over the farm from Niels Iversen who was not able to fulfill his obligations. The buildings were not good and Anders Madsen escaped paying a purchase price but promised to repair the buildings. He had to support Niels Iversen and his wife as well as the widow of Rasmus Sørensen, who was probably the predecessor to Niels Iversen.
In a period of time, Anders Madsen was in charge of registering men in the area of Raarup, who might be conscripted into the army.
In 1827 Anders Madsen's sister, Elsebeth Madsdatter died and her six children were placed out in different homes. Their father, Jens Sorensen was not able to take care of his children. The second son, Mads Jensen was placed with his maternal grandmother, Nille Cathrine Jorgensdatter living in Hyllerod Mark. They attended the parish of Nebsager. Probably in 1829 they both moved in with her son, Anders Madsen in Raarup. The census records from 1834 reads that Mads Jensen is 14 years old and is living with his uncle and working as a farm laborer.
Anders Madsen's wife Birthe Jensdatter died in 1860, and he died on September 19, 1864. He was buried in the churchyard of Raarup on September 25, 1864.


Noter

  1. Kilde: www.mingrund.dk 2000.
  2. Most farmers in Denmark at that time, were not owners of their farms, but had to purchase a copyhold of a farm. A copyhold could either be for the farmer's lifetime or his children could inherit it. Each farmer had to do villeinage, and work a certain number of days each year at the manor to which they belonged.
  3. An old Danish unit of land valuation.