Just Mortensen & Inger Jepsdatter Benderup

Fra Min Jyske Slægt
Skift til: navigering, søgning
Just Mortensen
FødtFør 1469
Suldrup Sogn, Hornum Herred, Aalborg Amt
DødMl. 1520 og 1531
Suldrup Sogn, Hornum Herred, Aalborg Amt
HvilestedSuldrup kirkegård?
Ægtefælle(r)Inger Jepsdatter Benderup
ForældreMorten i Suldrup?
Inger Jepsdatter Benderup
FødtFør 1480
Hem Sogn, Onsild Herred, Randers Amt
Død1559
Suldrup Sogn, Hornum Herred, Aalborg Amt
HvilestedSuldrup kirkegård?
Ægtefælle(r)1. Anders Hørbye
2. Just Mortensen
ForældreJep Poulsen Benderup
Marine Nielsdatter


Indholdsfortegnelse

Inger Jepsdatter, der var født før 1490, var datter af Jep Poulsen Benderup og Marine Nielsdatter på hovedgården Kvottrup i Hem Sogn, Onsild Herred. Hun blev gift første gang med lavadelsmanden Anders Hørbye, og deres børn var:

 1. Bertel Andersen Hørby.
 2. Marine Andersdatter Hørby.

Efter Anders Hørbye's død indgik Inger Jepsdatter i nyt ægteskab omkring år 1500 med Just Mortensen. Just (eller Jost) Mortensen blev født før 1469 og var sikkert søn af Morten i Suldrup, der nævnes på Hornum herredsting 1445-62. Morten i Suldrup var så kendt, at hans patronym aldring nævnes, og han var ifølge Ole Færch født senest i 1427, så det er sandsynligt, at sønnen Just Mortensen er født omkring 1469.

Jost Mortensen (Just Mortensen) og Inger Jepsdatter fik børnene:

 1. Christen Justesen?
 2. Inger Justdatter. Hun blev gift med Poul Jepsen i Dall (født ca. 1500- død omkr. 1570). Han var herredsfoged i Fleskum herred.
 3. Anne Justdatter. Hun blev gift med Søren Persen (Pedersen) Ged i Veggergård.
 4. Dorthe Justdatter. Hun blev gift med Søren Mortensen i Glerup, hvis bror var herredsfoged Jens Mortensen i Glerup, Rinds herred.
 5. NN Justdatter (død før 1659). Hun var gift med Thomas Poulsen i Lønnerup.

Ifølge Diplomatarium Hornumense træffer vi første gang Jost Mortensen som tingsvidne den 28.5.1487. Hjemstedet er dog ikke nævnt, så vi kan ikke være 100% sikker på, at det er Just Mortensen fra Suldrup. Det er vi derimod i 1512, hvor han 10.5.1512 igen er tingsvidne om omtales som Jost (Mortensen) i Suldrup. Igen den 31.8.1519, 8.11.1519 og 1.8.1520, hvorefter han forsvinder fra kilderne, hvilket sikkert skyldes, at han er død.

Inger Jepsdatter Benderup er første gang nævnt i de skriftlige kilder i 1556, hvor Morten Jensen i Siem bekræftede, at fru Inger i Suldrup og hendes svigersøn Christian Jensen, herredsfoged i Hornum herred, holdt 10 heste til gæsteri:
ÆA III, s. 65, 1556, P3. Morten Jensen j Siem breff och bekiendellsze, at thend tiid hand wor Axel Juls køgemester, tha hollt høstru Inge i Suldrup och Chresten Jensen sammestedz x heste till giesterij och siden j lige maade i Olluff Munckis tiidt.
Næste gang vi træffer hende er i et brev dateret 2. april 1559, hvor hun er død i indeværende år, og hvor arvingerne sælger det gods, som er tilfaldet dem i arv, til broderen og halvbroderen Bertel Hørby i Vesterris i Bislev sogn. Brevet lyder således (i moderne sprog):
Poul Jepsen i Dall, Søren Ged i Veggergaard, Søren Mortensen i Glerup på deres hustruer Inger Justdr.s, Anne Justdr.s og Dorthe Justdr.s vegne, Marine Andersdr. i Oustrup på sin egen vegne, Thomas Poulsen i Lønderup på sine børns vegne, Christen Thomasen, Just Thomasen og Maren Thomasdr., Jens Christensen tjenende ærlige og velbyrdige fru Sofie Glob på sin egen vegne, Jep Mortensen i Mosbæk, Peder Iversen i Gundestrup og Kjeld Andersen i Lundby på deres hustruers Maren Christensdr., Karen Christensdr. og Dorthe Thomasdr.s vegne gør vitterligt, at eftersom Gud i indeværende år har kaldet ærlig og velbyrdige husfru Inge i Suldrup, deres kære mor og mormor, og der i arv er tilfalden dem frit jordegods, som de efter recessen ikke tør beholde, så tilskøder de ærlig og velbyrdig mand Bertel Hørby i Vesterris, deres kære broder og medarving som søsterlodder i en gård i Dyrby, Nørhald herred, Gassum sogn, en gård i Vandet og et gadehus, og hvis det bliver ham afvundet af salig Mourits Jepsens arvinger i Kottrup, førnævnte husfru Ingers broder, da skal Bertel Hørby have vederlag i husfru Inges søsterlod, som tilfaldt hende efter hendes og Mourits Jepsens fader Jep Poulsen i Kottrup gård og gods. Dette Niels Rosenkrantz til Halkær, Niels Michelsen til Kyø, Per Skriver og Hans Tinghører. Vesterris quasimotogeniti søndag, 1559.

Ud fra forskellige kilder skønner Ole Færch i artiklen i Personalhistorisk Tidsskrift, at Fru Inger er født omkr. 1475-80, er blevet gift med Anders Hørby omkring 1495-1500, har fået to børn med ham og at han er død omkring 1500. Herefter blev hun gift med den ikke-adelige Just Mortensen og har fået flere børn med ham. Da han ikke nævnes i kilderne efter 1520, og der i 1531 nævnes en Christen Justesen i Suldrup (sandsynligvis en søn) som vidne om sandemandtov mellem Restrup og Hasseris, antager Ole Færch, at Just Mortensen er død på det tidspunkt. Fru Inger har altså siddet som enke i mindst 30 år, og den tidligere nævnte svigersøn Christen Jensen har sikkert hjulpet hende med at drive gården. Ud fra vidneindførslen i 1556 konkluderer Ole Færch, at Fru Inger og Christen Jensen har været sammen om en krongård, som måske har været delt i to, men at begge dele blev drevet af Christen Jensen. Grunden til, at gæsteriet er fremhævet er måske, at Christen Jensen var fritaget for afgift af sin del, mens han var herredsfoged.

Ole Færchs artikel i Personalhistorisk tidsskrift slutter med følgende:
"Ser man på Fru Ingers efterkommere fra ægteskabet med Just Mortensen, står man overfor et helt dynasti af herredsfogeder, skrivere, delefogeder og mænd i andre stillinger, der i meget høj søgte at få deres børn gift ind i foged-, skriver- og storbondeslægterne i andre egne. Det lykkes ofte at bevare en stilling som herredsfoged eller skriver gennem generationer, og hvor der ikke var en søn parat, så kunne en svigersøn også bruges. Naturligvis var der ikke stillinger nok til, at alle en slægts medlemmer kunne tilgodeses, så en del af børnene måtte naturligvis glide ned i den almindelige bondestand, men for slægten som sådan lykkes det i høj grad at bevare positioner.
Der er ingen tvivl om, at herredsfogederne og skriverne og deres slægt af storbønder har udgjort et selvstændigt lag imellem adel og de almindelige bønder. Dette lag er ofte benævnt som knaber" ... "Det har været et stolt, selvbevidst og stridbart folkefærd, der ikke har følt sig underlegent i forhold til de lokale adelsmænd."


 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Morten i Suldrup?
Før 1427-efter 1469
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
Just Mortensen
Ca. 1469-før 1531
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 


 
 
 
 
Jep Jensen Benderup
1400-tallet
 
 
Poul Jepsen Benderup
1400-tallet
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Jep Poulsen Benderup
Død efter 1511
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
Inger Jepsdatter Benderup
Før 1480-1559
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
Marine Nielsdatter
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
NN
 

Litteratur

 • Christensen, Poul: Just Mortensen i Suldrup - en himmerlandsk Knabe. (i: Hanen / Støvring Kommunes Lokalhistoriske Forening, 2. rk., nr. 7, 1983, s. 126-127). - Onlineadgang.
 • Diplomatarium Hornumense. Tingsvidner, breve og andre dokumenter fra Hornum herredsting, Nibe og Nørholm birketing 1216-1636. Del I: 1216-1581. Ole Færch, Aalborg, 2004. - S. 410 og 431-432: 1556. - Onlineadgang.
 • Færch, Ole: Fru Inger i Suldrup (i: Personalhistorisk tidsskrift 2003:2 s. 121-159). - Onlineadgang.
 • Langholz, Carl: Anetavler for berømte danskere. 1. samling: Digtere og forfattere. Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1989. - S. 43: Malthe Conrad Bruun's ane nr. 565 (Inger Jepsdatter Benderup).